Svenska kyrkan står liksom många andra organisationer under starkt förändringstryck. Detta kan påverka medarbetarna negativt om de inte känner förtroende för den egna organisationens förmåga att hantera förändring. Det visar en ny studie.

I studien har arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang undersökts, vilket är två sätt att förstå välmående på en arbetsplats. När tillfredsställelsen och engagemanget för arbetet är lågt är risken också högre att den anställda blir sjukskriven eller lämnar organisationen.

Under förändring

I studien ingår 2 112 präster och diakoner i Svenska kyrkan som svarat på en enkät.

– Vi kan säkert säga att tilltro till den egna organisationens förmåga att hantera förändring hör ihop med arbetstillfredsställelse, säger Anders Edvik, universitetslektor vid Malmö universitet och tillsammans med Martin Geisler, Tuija Muhonen, Hope Witmer och Josefin Björk, samtliga vid Malmö universitet, författare till studien som publicerats i Frontiers in Psychology.

Under senare år har kyrkan liksom många andra organisationer genomgått förändringar. Antalet medlemmar minskar vilket påverkar ekonomin. I vissa församlingar har nedgången varit långvarig. Svenska kyrkan har därför valt att omorganisera sig genom att till exempel slå ihop församlingar.

Samtidigt har det också under mycket lång tid pågått diskussioner kring frågor där det rått delade meningar, som om först kvinnliga präster och senare också samkönade äktenskap, skulle tillåtas.

– Det finns stöd för besluten, men frågan poppar upp när förändringar sker. Tryck utifrån väcker frågor kring vad Svenska kyrkan ska stå för. Vi började fundera på hur det ha betydelse för hur människor mår och på måttet tilltro, säger Anders Edvik.

Likheter med lärare och sjuksköterskor

Tilltro handlar om att ha förtroende för organisationens förmåga att klara av något, i det här fallet förändring, och Anders Edvik ser likheter med andra människovårdande yrken:

– Yrkesgrupper med tydligt kall och identitet, som präster, lärare och sjuksköterskor, kan känna att de ger upp sig själva för patienters, elevers eller församlingens bästa. Den identiteten kan påverkas om man känner att ens organisation inte kan hantera förändringarna som sker. Då får sig kallen och identiteterna en knäck.

Forskargruppen har också studerat arbetsmiljön överlag inom kyrkan på uppdrag av just Svenska kyrkan. Det är den första rapporten hittills att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljön. En rapport har lämnats till uppdragsgivaren och arbetet kan också resultera i fler vetenskapliga artiklar så småningom. 

En sak förvånade Anders Edvik under arbetet:

– Bilden att Svenska kyrkan är en usel arbetsplats kan vi inte se i vårt material. Det var lite förvånande eftersom vi fått den bilden av media. Personalen i Svenska kyrkan, det vill säga präster och diakoner som var med i studien, visar i vår studie inte sämre resultat vad gäller arbetsmiljö än någon annan. På vissa sätt är de sämre, på andra är de bättre.

Text: Ellen Albertsdottir

Fakta: Om forskningen

Den vetenskapliga artikeln publicerades i tidskriften Frontiers in Psychology i juni 2020. Totalt svarade 2 112 anställda i Svenska kyrkan på en webbaserad enkät. Deltagandet var 58 procent. Studien genomfördes på uppdrag av Svenska kyrkan.