Ett pilotprojekt i Lomma om elevernas lärande i fritidsverksamhet blev till antologin ”Learning study – att göra skillnad”. Tillsammans med fritidslärarna på Karstorpsskolan Norra har doktoranderna Christina Svensson och Balli Lelinge under ett års tid arbetat med den vetenskapliga metoden Learning study.

I Learning study står elevernas lärande i fokus. Tanken bakom modellen är att höja kvaliteten på fritidslärarnas undervisning med fokus på ett bestämt ämnesinnehåll.

Learning study-modellen har bidragit till att fritidslärarna under vägledning av doktoranderna studerat vad det innebär för eleverna att kunna det som lärarna vill att de ska lära sig. De har också studerat vad i undervisningen som gör skillnad om eleverna lär sig eller inte. Genom studien har fritidslärarna fått möjlighet att fördjupa sin undervisningspraktik på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Fritidslärande under lupp

På senare år har undervisningskvaliteten på fritidshemmet uppmärksammats allt mer i olika myndighetsrapporter och utredningar. Men det är ovanligt att forskare kommer ut på fritidshem och arbetar tillsammans med fritidslärare gällande undervisningen, som de gjorde i Lomma, menar Balli Lelinge och Christina Svensson.

– Undervisningen på fritidshem kan inte bara vara på skolans premisser, utan fritidslärarnas undervisningspraktik måste också utvecklas inom fritidshemskontexten. De befinner sig i skolans lokaler men ska inte fastna i skolans undervisningskultur, säger Christina Svensson.

Så vad innebär undervisning på fritidshem och hur kan man förstå detta lärande? Teorin kring undervisning som används inom Learning study-modellen har fokuserat på skolämnen. Ändå finns det förstås ett lärande på fritidshemmet. Skolans läroplan delar in innehållet i fritidshemmets undervisning i fyra kunskapsområden:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska kunskapsformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Ett exempel som doktoranderna lyfter, från kunskapsområdet Språk och kommunikation, är elevernas förståelse för vad det innebär att säga hej. Resultatet ger uttryck för att eleverna före studien har sagt hej mest för att bli uppskrivna på närvarolistan. Efter studien har hej utvecklats till en förståelse av att hej även kan användas som en leksignal kompisar emellan, samt en ny kunskap för fritidslärarna vad hej har inneburit för eleverna.

Balli Lelinge lyfter även ett exempel från ett liknande arbete han bedrivit i Vellinge, som handlar om vad som händer på fotbollsplanen inom kunskapsområdet Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse:

– Konflikter på fotbollsplanen är inte ovanliga. Istället för att direkt arbeta med kamratrelationerna, kan man istället fokusera på själva sakfrågan inom kunskapsområdet: hur blir man en bättre passare? Hur rör man sig bättre så man får passningarna? Då lär eleverna sig en strategisk kunskap om hur man blir passad till, blir gladare över att kunna delta, och vänskapen och respekten mellan dem ökar som en sidoeffekt, säger Balli Lelinge.

Nya verktyg för fritidshem

Gensvaret från fritidshemmen var mycket positivt, berättar Christina Svensson och Balli Lelinge, och det var ett ömsesidigt lärande. Å ena sidan kunde doktoranderna utveckla sitt forskningsområde, och å andra sidan kunde fritidslärarna utvecklas inom sitt eget skrå.

– Fritidslärarna uttrycker att de genom Learning study-modellen har fått nya verktyg att förstå vad som gör skillnad i deras undervisningsdesign om elevers lärande. Det är viktigt för oss att vi inte forskar på fritids, utan praktikutvecklande skolforskning innebär att utgå från verksamheternas egna behov, säger Balli Lelinge.

Text: Ellen Albertsdottir

Om forskningen

Doktoranderna Balli Lelinge och Christina Svensson ingår i forskningsgruppen PeVALS. I denna grupp studeras processer som kan användas för att utforma nya undervisningsmodeller, exempelvis Learning study.

Nedanstående antologier kommer inom kort finnas tillgängliga att laddas ned:

  • Learning study – att göra skillnad: Kunskapsutvecklande och inkluderande undervisning på fritidshem i Lomma kommun
  • Undervisning och lärande: Med stöd i skolutvecklingsmodellen Learning study utforskar sju fritidshem sin undervisningspraktik i Vellinge kommun