Inkludering och breddat deltagande i utbildning är en väsentlig förutsättning för att alla i samhället ska kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att påverka.

Breddat deltagande och breddad rekrytering 

Vid Malmö universitet finns ett antal initiativ som genom utbildning syftar till att underlätta för nyanlända personer. Dessutom pågår projekt inom migrations- och integrationsforskning och en bred samverkan med andra samhällsaktörer, vilka driver kvalitetsutvecklingen i utbildning och forskning.

Initiativ för nyanlända

Malmö universitet arbetar aktivt på flera olika sätt för att bidra med kunskap i migrations- och integrationsfrågor och till nyanländas etablering i samhället. 

Aspirantutbildningen

Malmö universitet erbjuder en aspirantutbildning för personer med en utländsk akademisk examen som vill komplettera eller fördjupa sina kunskaper och erfarenheter för att öka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen har en allmän inriktning och en förvaltningsinriktning.

Aspirantutbildningen för personer med en utländsk akademisk examen

NYAK

Nya akademiker är ett projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och SLU erbjuder studie- och karriärvägledning till nyanlända inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne. 

Läs mer om Nyak, gemensam vägledning för nyanlända i Skåne.

Tisus – ett behörighetsgivande prov för personer med utländsk gymnasieutbildning

Tisus är ett behörighetsgivande prov för personer med utländsk gymnasieutbildning som vill söka till akademiska studier.

Tisus - test i svenska för universitets- och högskolestudier

Snabbspår för nyanlända

För att få nyanlända akademiker snabbare in på arbetsmarknaden och matcha behovet av arbetskraft har regeringen och arbetsmarknadens parter etablerat Snabbspåret. Snabbspåret ser olika ut för olika yrkesgrupper. På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder Malmö universitet snabbspår i två inriktningar snabbspår för samhällsvetare och snabbspår för lärare och förskollärare.

Läs mer om snabbspår för nyanlända

Migrations- och integrationsforskning

Migrationsforskning är ett av Malmö universitets framträdande forskningsfält. Forskningen spänner över ämnen och frågor som arbetskraftsinvandring, flyktingar och asyl, medborgarskap, mångkultur, politik och integration kopplat till både skola, arbete och hälsa.

Forskningscentrumet MIM

Forskningscentrumet Malmö Institutet for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM, har ett särskilt uppdrag att samla och bedriva forskning inom migrationsfältet. Vid Fakulteten för lärande och samhälle bedrivs ett antal forskningsprojekt om migrationens och integrationens konsekvenser för förskola, skola och högre utbildning. 

Malmö Institutet for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM

Samverkan för breddat deltagande

För att stödja nyanlända och samtidigt hitta snabbare och effektivare sätt att ge stöd och utbildning samarbetar Malmö universitet på en rad olika sätt med Region Skåne, Länsstyrelsen samt lärosäten i Skåne och Sverige. Dessutom pågår samverkan med andra organisationer och aktörer i flyktingfrågan.

Nya akademiker, NYAK

I projektet Nya akademiker, NYAK, samarbetar skånska lärosäten med Arbetsförmedlingen för att ge vägledning till nyanlända och personer i etableringsprogram. Vägledningen riktar sig till både akademiker och personer med avslutad gymnasieutbildning. Läs mer om NYAK under rubriken Initiativ för nyanlända för den här sidan.

Regional överenskommelse, RÖK

Malmö universitet deltar i Regional överenskommelse för Skåne län för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering.

Mer om överenskommelsen för underlättad etablering

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Läs mer om KoSS

Lärosäten Syd

Malmö universitet är delaktig i Lärosäten Syd, en överenskommelse om ett fördjupat samarbete och ett akademiskt nätverk mellan lärosätena i Skåne och Blekinge.

Läs mer om samarbetet Lärosäten Syd 

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Malmö universitet deltar aktivt i Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) arbete för breddat deltagande och flyktingfrågor. Cecilia Christersson, vice rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, är ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Läs mer om SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Scholars at risk, SAR

Malmö universitet är medlem i nätverket Scholars at risk, som arbetar med att skydda akademikers rätt att tänka, ifrågasätta och dela tankar. Kontakta Peter Hallberg för frågor om Malmö universitets arbete i nätverket Scholars at risk.

Läs mer om Scholars at risk

Näktergalen

Näktergalen (Nightingale Mentoring Network) är ett mentorsnätverk. Genom Näktergalen träffar mer än 1000 barn regelbundet sin mentor från olika universitet runt om i Europa och Afrika. En gång i veckan ringer mentorn på barnets dörr, hämtar dem och gör aktiviteter tillsammans för gemensamt utbyte. Carina Sild Lönroth är verksamhetsansvarig för Näktergalen vid Malmö universitet.

Läs mer om Näktergalen

Genusvetenskapligt kollegium

Genusfrågor har länge haft en viktig roll på Malmö universitet, och idag finns många forskarstuderande, lärare, studenter och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på universitetet.

Genusfrågor organiseras genom ett Genusvetenskapligt kollegium som bland annat har inventerat i vilken utsträckning genusperspektivet genomsyrar Malmö universitets utbildningar, arrangerar konferenser, workshops för medarbetarna, och forskarutbildningskurser med fokus på genusfrågor.

Jämställdhetsintegrering

Alla statliga lärosäten har ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet.

Målet är att vi år 2020 är ett universitet som arbetar jämställt genom att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

I arbetet prioriterar universitetet tre områden:

  • Jämställda akademiska karriärvägar
  • Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer
  • Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar.