Kriminologi betyder läran om brott. Det är ett flervetenskapligt ämne inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker på såväl individ som samhällsnivå. Inom kriminologi studeras även negativa konsekvenser till följd av brottslighet samt åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet.

Om institutionen

Vid Institutionen för kriminologi har vi ett särskilt fokus på att öka kunskapen om varför en del barn och ungdomar utvecklar brottslighet, varför en del fortsätter begå brott och varför vissa platser eller områden har mer brott och otrygghet än andra. Vi studerar även utsatthet för brott gällande till exempel våld mot kvinnor och hatbrott. Inom både utbildning och forskning samarbetar vi med externa aktörer, till exempel polisen, och utvärderar och vidareutvecklar metoder för att öka trygghet och minska brottslighet.

Vid institutionen finns också juridisk kompetens med välfärdsrätt som specialitet.

Institutionen i sociala medier

Vill du se och höra mer av oss? Följ institutionens arbete på sociala medier.

Utbildning på Institutionen för kriminologi

Institutionen ger utbildningar på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, både i form av program och fristående kurser. Vid institutionen ges även kurser inom juridik. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Kandidatprogrammet i kriminologi består av teoretiska, metodologiska samt ämneskurser. Delar av programmet har en mer tillämpad inriktning vilket ger studenterna möjlighet att tillämpa/använda sina teori- och metodkunskaper utifrån problemformuleringar i praktiken. Detta sker exempelvis i samverkan med samhällsaktörer som Polisen. De fristående kurserna som ges inom programmet (kriminologi I-III), kan i kombination med andra valda kurser leda till en kandidatexamen i kriminologi.

Masterprogrammet i kriminologi är ett internationellt program som studenter från många olika delar av världen söker sig till för att utöka sina karriärmöjligheter och för att fördjupa sina kunskaper i kriminologisk teori och forskning. Studenterna utrustas med specialistkunskaper inom prevention och intervention inom områdena brottslighet, missbruk och psykisk ohälsa.

Forskning vid Institutionen för kriminologi

Forskningen inom kriminologi vid Malmö universitet har ett brett fokus. Vi forskar om vilka som begår brott, vilka som utsätts för brott, vilka platser brott begås på och vad som kan göras åt det. Vi studerar också fenomen som är relaterade till brottslighet, som otrygghet, ohälsa och missbruk. Stora delar av vår forskning kan kopplas till fyra forskningsinriktningar; orsaker till varför vissa begår brott, brottslighetens och otrygghetens geografi, brottsoffer inklusive hatbrott samt förebyggande insatser och utvärdering.

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Forskare, publikationer och projekt 

Kontakta gärna institutionens forskare med frågor och förslag om samarbete.

Totalt antal träffar: 23
Totalt antal träffar: 13

Avdelningen för rättsvetenskap 

Rätten är en viktig del av samhället och människors liv. På avdelningen finns en bred juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens. Vi har lång erfarenhet av undervisning på olika akademiska nivåer och vid myndigheter och andra organisationer.

Mer om rättsvetenskap

Vi är specialister på välfärdsrätt. Till detta område räknas framförallt den del av den offentliga rätten där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen, hälso- och sjukvården och mänskliga rättigheter är sådana områden. Till området välfärdsrätt räknas även det som brukar kallas för den sociala civilrätten, det vill säga rättsområden som rör människor i vardagliga situationer som låntagare, anställd, hyresgäst eller konsument. 

Kontakta Lotti Ryberg Welander för mer information

Samarbeta med oss

Det går att samverka med oss på många sätt, både kopplat till vår forskning och till vår utbildning.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder kompetensutveckling för er personal i form av skräddarsydd utbildning efter era önskemål och behov. Uppdragsutbildningarna bygger på den breda kompetens som finns på institutionen och den senaste forskningen kring brottslighet, socialrätt och förebyggande arbete. Inom ramen för uppdragsutbildning har vi tidigare bland annat utbildat kommunpoliser och praktiker från olika myndigheter som arbetar med frågor kopplade till brottslighet och utsatthet.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Studentwebben

För dig som som redan studerar vid Fakulteten för hälsa och samhälle: På studentwebben hittar du praktisk information om att studera vid Malmö universitet. Information som rör ditt program eller din kurs finns i lärplattformen Canvas som du också når via studentwebben.

Besök studentwebben