Vid institutionen erbjuder vi utbildning och forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande. Den forskning vi bedriver har fokus på personcentrerad vård och resultat för patienter och närstående.

Utbildning vid Vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap ger sjuksköterskeutbildning på grundnivå och specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå samt forskarutbildning. Malmö universitets sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet, det visar senaste utvärderingen från Universitetskanslerämbetet gjord 2014.

Definition av omvårdnad 

Omvårdnad, huvudområdet inom sjuksköterskans utbildning, innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang, baserat på forskning och beprövad klinisk erfarenhet. 

Omvårdnad, huvudområdet inom sjuksköterskans utbildning, innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang, baserat på forskning och beprövad klinisk erfarenhet. En del av forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap utgörs av omvårdnad. Omvårdnad sträcker sig från livets början genom hela livet till ålderdomen, döendet och döden. Det innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och fysisk och psykisk ohälsa kan underlättas och lindras. Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt som en del i ett sammanhang. Ett grundläggande antagande inom disciplinen är att omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar. Patient begreppet inom omvårdnad inkluderar att vårdarna tar hänsyn till patientens familj, närstående, omgivning och miljö. Även vårdarbetets organisation inkluderas.

Läs mer om omvårdnadens kännetecknande egenskaper

Kliniskt träningscentrum

På KTC finns lokaler, utrustning och material för att studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska vårdsituationer i en trygg miljö.

På KTC lär vi i samarbete för att ge framtida patienter en säker och evidensbaserad vård.

Annica Rosvall, KTC koordinator

Vi stödjer våra övningsmoment med instruktionsfilmer. Här kan du se filmer från KTC i olika praktiska moment. Andra lärosäten och verksamheter får gärna använda filmerna i undervisningen.

Instruktionsfilmer

På KTC arbetar vi med delaktighet och ett kritiskt förhållningssätt för att ge framtida patienter en säker och evidensbaserad vår. Studenterna tränar under ledning av lärare men också själva både individuellt, i par och i grupp. Målet är att studenterna ska förberedas för sin kommande yrkesroll genom att praktisera sin kliniska kompetens i simulerad miljö på campus innan de praktiserar sina kunskaper och färdigheter i klinisk verksamhet. På KTC arbetar vi även aktivt med att ta hänsyn till såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet.

Våra studenter kommer från sjuksköterskeutbildningen – både grundutbildningen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Vi tar även emot studenter från Polisprogrammet och olika uppdragsutbildningar. Det gemensamma målet är att göra det möjligt för studenter att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

På KTC finns bland annat attrapper för att träna specifika medicintekniska moment såsom omläggning av PICC-line kateter, kateterisering av urinblåsa och insättning av perifer venkateter.

Kontakt

Annica Rosvall, KTC koordinator

Elin Carlsson, bitr. KTC koordinator 

Forskning vid Institutionen för vårdvetenskap

Forskningen vid Institutionen för vårdvetenskap har som mål att bidra till en jämlik hälsa och vård. Vår forskningsmiljö kännetecknas av projekt som berör mångfald och hållbara förändringar av betydelse för individ, profession och organisation inom ramen för hälso- och sjukvård. Forskningen sker i nära samverkan med det omgivande samhället.

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 41
Totalt antal träffar: 23

Samverkan 

Är du intresserad vår verksamhet? Välkommen att kontakta institutionen med förslag på samverkan med forskare eller studenter.

Plattformar, nätverk och projekt

EU-projekt: Digital undervisning inom omvårdnad

Det övergripande syftet med projektet "Digital utbildning inom omvårdnad" (DEN) är att modernisera den befintliga läroplanen för sjuksköterskestudenter genom att utveckla digitala moduler avseende föreläsningar/examinationer till nya former av utbildning.

Kontaktperson och projektansvarig

Vedrana Vejzovic

Finansiär

EU-Erasmus+

Projektmedlemmar

Samarbetspartner

Goce Delcev University: Gordana Panova; Novi Sad University: Dragana Milutinovic & Dragana Simin; College of Nursing in Celje: Mojca Poredos & University of Applied Health Sciences: Vesna Turuk

Projektperiod

30 juni 2021 – 30 juni 2023

Om projektet
Det övergripande syftet med projektet "Digital utbildning inom omvårdnad" (DEN) är att modernisera den befintliga läroplanen för sjuksköterskestudenter genom att utveckla digitala moduler avseende föreläsningar/examinationer till nya former av utbildning. Projektet kommer att pågå i 24 månader och de förväntade resultaten kan ha långsiktiga positiva effekter på liknande utbildningar inom EU. Pandemin har varit anledningen till att den traditionella akademiska utbildningen inom omvårdnad har tvingats omvandlas till digitala former utan att lärarna har fått möjlighet att anpassa pedagogiken till den digitala utbildningen. Lärarna behöver stöd för att utveckla sina pedagogiska färdigheter från det traditionella sättet till ett mer digitalt sätt för att upprätthålla den erforderliga och nödvändiga höga kvaliteten. Det traditionella sättet har visat inte tillräckligt eller tillämpligt för att uppfylla dagens krav inom den akademiska utbildningen.

Europeiskt samarbete

Projektkonsortiet består av fem partnerorganisationer som representerar fem EU-länder: Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien och Sverige. Alla partnerorganisationer har en stark tradition inom området omvårdnad och har redan framgångsrikt samarbetat i flera europeiska Erasmus+-projekt. Alla partnerorganisationer har arbetat med digital undervisning inom omvårdnadsutbildning på olika nivåer under pandemin 2020.

Mål

De övergripande mål för vårt projekt är att förbättra den pedagogiska förmågan hos lärarna vid de involverade universiteten och deltagande organisationer så att en utbildning av hög kvalitet kan erbjudas. Detta genom att arbeta med:

  • att bygga undervisningskapacitet med både blandad och on-line, undervisning och lärande;
  • att utveckla digital pedagogisk kompetens hos lärarna;
  • att utveckla och / eller använda digitalt innehåll av hög kvalitet, såsom innovativa online-resurser och verktyg;
  • att dela och utbyta erfarenheter, expertis och resurser och i samarbete skapa en digital kurs av ömsesidigt intresse.

Resultat

De förväntade resultaten av DEN-projektet är följande:

  1. Att lärare och föreläsare kommer att ha en ökad förståelse för digital undervisningspedagogik.
  2. Identifiera, anpassa sig till och utveckla de nödvändiga mätningar, bedömningar och åtgärder som krävs för kvalitetsförbättring av digitala undervisnings- och inlärningsprocesser.
  3. Att utbilda lärare och övrig lärarpersonal för att utnyttja pedagogiska och metodologiska principer och nya sätt att undervisa och lära sig för att kunna anpassa sig till högre utbildning inom omvårdnad.
  4. Att utveckla metodik och plattformar för bredare integration mellan digital undervisning och lärande som kan användas på flera utbildningsnivåer.

Erasmus+ Project Results Platform