Här finns riktlinjer för VFU-placering, allt ifrån vad som gäller vid behov av byte till jäv och problem på VFU-platsen. Här finns också länkar för mer information om VFU utomlands och VFU för studenter som idrottar på elitnivå.

Generella riktlinjer

En av de bärande idéerna bakom Malmö universitets samverkan med partnerskolorna är att studenten under sin VFU är placerad på samma förskola/skola under hela sin utbildningstid för att ur olika aspekter och på ett fördjupat sätt utvecklas i sin yrkesroll. Studenterna fördelas på partnerområden där platser finns tillgängliga med utgångspunkt från examen och förstaämne samt i förhållande till utbildningsort eller bostadsort. Observera att det är verksamheten studenten är placerad hos och inte en specifik handledare. Detta kan innebära att studenten under sin utbildning har flera olika handledare.

Riktlinjer för VFU-placering

Studenter ordnar aldrig VFU-placering själva utan blir placerade på de partnerskolor/förskolor i Skåne och västra Blekinge som Malmö universitet har avtal med och där det finns platser tillgängliga. I de allra flesta fall är studenten placerad på samma förskola/skola under hela sin utbildningstid. Kriterierna för placeringen är studentens examensinriktning och förstaämne samt studentens bostadsort.

Riktlinjer för resväg till VFU-plats

 • Om du läser en inriktning mot förskollärare eller grundlärare (fh, f-3, 4-6) är riktlinjen för resväg 60 minuter enkel resa från din bostad till VFU-placeringen.  
 • Om du läser en inriktning mot ämneslärare (7-9 eller gymnasium) är riktlinjen för resväg 90 minuter enkel resa från din bostad till VFU-placeringen. Skälet till att ämneslärare kan behöva resa längre är tillgången till VFU-platser.
 • Student som går arbetsintegrerad utbildning (AIU) kan aldrig beviljas byte av placering eftersom man söker till en specifik kommun redan vid antagningen.

Om du har längre resväg än riktlinjerna ovan kan du ansöka om byte av VFU-placering. Universitetet är skyldigt att i första hand placera på en skola med avtal, vilket innebär att en passande placering går före en kort resväg. Du som studerar på Malmö universitet förväntas alltid kunna ta dig till studieorten på VFU och dess närområde oavsett var du bor. I undantagsfall kan man få en längre resväg än riktlinjerna anger vilket huvudsakligen gäller ämnen/inriktningar med platsbrist.

Ansöka om byte av VFU-placering

En ansökan om byte sker alltid via VFU-portföljen och det är också via den du får svar. Du ansöker om byte terminen innan du ska ut på VFU-kurs. Ansökningar som kommer in för sent beviljas inte och du får då ansöka på nytt inför nästkommande VFU-kurs. Även om du blir beviljad byte av VFU-plats, så är detta alltid i mån av plats.

Ansökningstider för byte av placering

Ansökan om byte av VFU-placering ska vara inskickad via VFU-portföljen senast:

 • 15 oktober (VFU-portföljen öppnar 1 juli) inför vårtermin
 • 15 april (VFU-portföljen öppnar den 1 januari) inför hösttermin

En ansökan om byte gäller alltid för nästkommande termin.

Ansökan som lämnas in tidigare än terminen innan planerad VFU-kurs kommer att avslås, och man får då ansöka igen. Skälet till att vi inte kan ta emot alltför tidiga ansökningar är att det inte finns någon påminnelsefunktion i VFU-portföljen, och att vi då riskerar att missa byten som ligger flera terminer fram i tiden.

OBS! I vissa fall gäller andra ansökningstider vid byte. Läs mer om det under respektive rubrik.

Beslut

Ansökningar om byte enligt ovan behandlas efter att ansökningstiden har löpt ut och beslut meddelas via VFU-portföljen i början av november respektive maj. Vi har inte möjlighet att bevilja byte för alla som vill ha ny placering, så du behöver alltid ha giltiga och sakliga skäl för byte.

Besked om ny placering

Om du har beviljats ny placering, får du som regel besked om den nya placeringen i början på den termin du ska ut på VFU. Om det är en ämneskombination eller inriktning som det är ont om platser inom, kan du få besked så sent som ett par veckor innan VFU-kursen startar. Du behöver alltid vara beredd på att genomföra VFU på din tidigare placering, och ta kontakt med denna om du inte har fått annat besked från oss.

Ansök om byte via VFU-portföljen

Andra skäl för byte

Behov av särskild placering, ny student

Du som är nyantagen och har behov av placering nära bostaden på grund av sociala eller medicinska skäl kan ansöka om detta senast en vecka efter terminsstarten genom att mejla VFU-organisationen: ls.vfu@mau.se.

 • Skriv ”ansökan om särskild placering, nyantagen” i ämnesraden.

Läs mer om krav på intyg under rubriken Medicinskt intyg.

Om du redan har hunnit få en VFU-placering men behöver byta av medicinska skäl, ansöker du om det via VFU-portföljen enligt "Riktlinjer för VFU-placering"

Eventuella placeringar enligt ovan beviljas alltid i mån av plats och vi kan alltså inte garantera att önskemålen kan tillgodoses.

Intyg skickas eller mejlas alltid till registrator för diarieföring: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller registrator@mau.se

Jäv under VFU

Grundhållningen är att det är kommunens/skolans policy kring jäv som ska vara rättesnöret och att det ska kännas bra för både mottagande skola/förskola och student.

Ofta går det att lösa en jävsituation genom byte av arbetslag eller byte med en samarbetsskola (när man har en sådan). Det är förstås viktigt med en öppen kommunikation mellan studenten och skolan och att VFU-ansvarig på skolan/förskolan så fort som möjligt signalerar eventuellt behov av byte till VFU-samordnaren i kommunen om situationen inte går att lösa lokalt på den egna enheten.

VFU-samordnaren i en kommun ska snarast möjligt höra av sig till VFU-organisationen på Malmö universitet om man inte kan lösa frågan inom kommunen.

Är man en friskola vänder man sig direkt till VFU-organisationen på Mau.

Jäv under introduktionsveckan

Som regel är jäv under introduktionsveckan inte ett problem – studenten ska inte hålla i någon undervisning utan få en introduktion i vad det kommande yrket kan innebära. Det gör att samordnaren/VFU-ansvarig får tid på sig att hitta en lösning.

Studenten har egna barn på skolan/förskolan

Det är olämpligt att student har VFU där hen har egna barn. Syskonbarn, kompisars barn eller liknande behöver däremot inte vara ett problem och kan ofta lösas med byte av arbetslag eller samarbetsskola. Men återigen, det är skolans och kommunens policy som får avgöra, tillsammans med att det ska kännas okej för inblandade parter.

Studenten har arbetat på skolan/förskolan

Här beror det på hur mycket arbete det handlar om. Någon enstaka timme eller några veckor längre bak i tiden bör inte vara något problem – men det är en gråzon. Om studenten har vikarierat så mycket på skolan att hen känns som en av de övriga kollegorna – då bör man titta på alternativ.

Lång resväg

Om du har längre resväg än riktlinjerna anger kan du ansöka om byte av VFU-placering.

Vid ansökan om byte på grund av lång resväg behövs inget intyg eftersom vi utgår ifrån de uppgifter som finns registrerade i Ladok. Tänk på att kontrollera att dina uppgifter i Ladok Student stämmer – vi har inte tillgång till några andra uppgifter, och kan heller inte göra ändringar i Ladok. Om du bor på en tillfällig adress kan du lägga in detta i Ladok Student.

Medicinska skäl

Om du har en varaktig (minst 6 månader) dokumenterad funktionsnedsättning kan det ibland vara befogat med en kortare resväg. Intyget ska styrka att just kortare resväg är relevant – det räcker inte att ha en funktionsnedsättning.

Intyg vid medicinska skäl

Intyget ska styrka varaktig funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal som exempelvis läkare eller psykolog.

Medicinskt intyg ska ange

 • namn och personnummer på den intyget gäller (om intyget gäller barn behöver du också lämna med något intyg från folkbokföringen som visar att det är ditt barn det gäller)
 • intygsgivarens underskrift, namn och tjänsteställe inklusive kontaktuppgifter
 • datum för ev. utredning eller vårdkontakt
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar personen som intyget avser (behov av anpassning)

Alla intyg ska skickas separat till: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller mejlas till: registrator@mau.se

Problem på VFU-platsen

Om du upplever problem av kvalitativ art på din VFU-plats ska du: 

 1. I första hand prata med din handledare och/eller VFU-ansvarig/rektor på skolan/förskolan där du är placerad så att ni kan lösa situationen tillsammans. Om du behöver stöd i samtalet kan du vända dig till din VFU-lärare på universitetet.
 2. Om situationen inte går att lösa enligt ovan kan VFU-ansvarig/rektor försöka omplacera till annan VFU-skola/förskola i närområdet/inom kommunen.
 3. Om det inte fungerar enligt ovan kan byte till annan kommun bli aktuellt. Observera att detta alltid går genom VFU-organisationen via VFU-ansvarig/rektor.

Sociala skäl

Om du är ensamstående med barn kan du ansöka om placering närmare bostaden. Intyg från folkbokföringen som visar detta krävs då. Ibland kan man behöva en närmare placering av andra skäl, till exempel att man har barn med särskilda behov. Tänk på att alltid formulera tydligt och kortfattat vilka skäl du har för att byta VFU-placering. Kontakta VFU-organisationen om du är osäker på vilken typ av intyg som krävs.

Alla intyg ska skickas separat till: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller mejlas till: registrator@mau.se

Student som har flyttat

Studenter som flyttar kort innan VFU-kurs och därför inte hinner ansöka om byte inom ordinarie tidsram, kan ansöka om byte av placering senast 8 veckor innan VFU-kurs startar. Ange i ansökan att det gäller byte på grund av flytt.

 • Du ansöker som vanligt via VFU-portföljen och skriver att det gäller byte på grund av flytt
 • Du mejlar också VFU-organisationen så att vi hinner se och behandla din ansökan i tid: ls.vfu@mau.se
 • Skriv ”ansökan om byte på grund av flytt” i ämnesraden

Observera att även om du blir beviljad byte av VFU-plats, så är detta alltid i mån av plats och du behåller din gamla placering tills vi har hittat en ny. Hittar vi ingen ny placering genomförs inget byte.

Vikariat och VFU på egen arbetsplats

En student kan aldrig få placering på den egna arbetsplatsen (undantag inom vissa examensinriktningar, och detta framgår då i informationen för just de utbildningarna).

Om en student tillfälligt ska vikariera (med lön och fullt ansvar) för en förskollärare, lärare eller grundlärare i fritidshem krävs ett anställningsförfarande. En student får inte vara anställd på sin VFU-skola/-förskola under tid som VFU-kurs pågår (vissa undantag finns inom vissa examensinriktningar). Vikariat kan aldrig räknas som studietid. Om en student vikarierar under VFU-kurs räknas inte dessa dagar som VFU-dagar.

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: portalvfu@mau.se