På Odontologiska fakulteten, OD, utbildas tandhygienister, tandläkare och tandtekniker. Här utbildas också framtidens specialisttandläkare. Tandvårdshögskolan är en av regionens största tandvårdskliniker med cirka 10 000 patienter varje år.

Utbildning på Odontologiska fakulteten

På OD kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Varje yrkesroll bidrar med unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

På Odontologiska fakulteten (OD) kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Var för sig besitter man en unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

Utmaningsbaserat lärande och Malmömodellen

På Odontologiska fakultetens utbildningar används en pedagogisk modell som kallas utmaningsbaserat lärande (UBL). Denna innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar som senare kan uppstå i yrkeslivet.

Detta betyder också att studenterna på tandhygienist- och tandläkarutbildningen tidigt på utbildningen behandlar patienter i Tandvårdshögskolans kliniker. Tandteknikerna deltar på motsvarande sätt i verksamhetsförlagda praktikstudier vid externa laboratorier.

Program

Tandhygienistutbildning, 180 högskolepoäng

Tandläkarutbildning, 300 högskolepoäng

Tandteknikerutbildning, 180 högskolepoäng

Ansökan till senare del av program

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz


Fristående kurser på grundnivå

Problembaserat lärande - Malmömodellen, 5 högskolepoäng

Att utvecklas som handledare inom odontologisk utbildning, 5 högskolepoäng

Programansvariga

Tandläkarutbildningen
Anders Hedenbjörk Lager

Tandteknikerutbildningen
Evaggelia Papia

Tandhygienistutbildningen
Anges inom kort

 

Specialistutbildning

Specialistutbildningen (ST) vid Odontologiska fakulteten arrangeras i samarbete med Folktandvården i Södra Regionen (Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne).

ST-tandläkaren är anställd vid Odontologiska fakulteten och genomför i regel sin kliniska tjänstgöring inom Södra Regionen, medan teorin utförs på Odontologiska fakulteten. ST-utbildningen är treårig, undantaget käkkirurgi som är fyraårig.

Den teoretiska utbildningen är systematiserad och till viss del gemensam för alla åtta specialiteter. Den innehåller moment som regleras av såväl Socialstyrelsens förordningar som Odontologiska fakultetens regionala utbildningsplan. De gemensamma utbildningarna utgörs av cirka två kurser per år samt seminarieserier. Varje ST-tandläkare får sitt unika upplägg av utbildningen vad gäller kurser och seminarier.

För att ansöka om ST-tjänst krävs två års heltidstjänstgöring som allmäntandläkare. Meriterande vid ansökan är förutom klinisk tjänstgöring, forskningserfarenhet, pedagogisk erfarenhet och vidareutbildning.

Lediga ST-tjänster annonseras på mau.se

Lokal ST-seminarier / Department specific post-graduate seminars

Vid avdelningarna finns särskilda seminariescheman för specialiseringsutbildningen som uppdateras kontinuerligt. Du finner schema över seminarier/aktiviteter nedan (klicka på länk). Saknas schema kontakta administratör vid berörd avdelning.

Vid avdelningarna finns särskilda seminariescheman för specialiseringsutbildningen som uppdateras kontinuerligt. Du finner schema över seminarier/aktiviteter nedan (klicka på länk). Saknas schema kontakta administratör vid berörd avdelning.

Är du intresserad av att delta i ett seminarium utanför ditt eget ämne, anmäl ditt intresse via högskoleadministratören vid den avdelningen.

Dokument - Specialistutbildning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
Senaste version av SOSFS 1993:4

 

Forskning på OD

Forskningen på OD spänner över ett brett register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika generationer och samhällsklasser.

Forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 12

Samverkan med OD

För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det oerhört viktigt för oss att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i vårt omgivande samhälle. Samverkan kopplas både till vår forskning och vår grundutbildning. Samarbeten kan till exempel vara examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Nuvarande student

studentwebben hittar du som är student information om dina studier vid Malmö universitet och Odontologiska fakulteten. Här finns också information och inloggningssida till lärplattformen Canvas där du samverkar inom ditt program och kurs med lärare och kurskamrater.

Student på OD

På odontologiska fakulteten utförs examensarbeten på högskole-, kandidat-, magister- och masternivå. Här samlas alla gemensamma och examensspecifika dokument rörande examensarbeten på de olika utbildningsprogrammen.

I särskilt fokus står studenternas lärande och utbildningarnas lärandemiljöer. Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten. Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Uppdragsfördelning inom grundutbildning

 

Kursrapporterna läggs ut efter avrapportering i Utbildningsnämnden ägt rum. Öppna dokumentet genom att trycka på länken, därefter går det bra att hämta dokumentet till din dator.

Introduktionskursen

Tandhygienistutbildningen

Tandläkarutbildning

Tandteknikerutbildning

Programvärdering

KUT

IM

 

Studenter vid Odontologiska fakulteten kan, precis som på övriga delar av universitetet, välja att studera utomlands på diverse platser. På grund av smittorisker råder för tillfället reserestriktioner, men normalt har vi Erasmus-samarbeten med några universitet inom Europa dit du som student kan åka för en avgiftsfri studieplats under några månader.

Möjligheter till utlandsstudier

 

Odontologiska studentkåren

Studievägledning på OD

Studievägledning

Har du fler frågor om dina studier, kontakta gärna studievägledningen.

Kontakta studievägledningen

Terminstid Ht 2020 – Vt 2021:
Ht 20: 2020-08-31 – 2021-01-17
Vt 21: 2021-01-25 – 2021-06-13

Student på OD

Letar du efter information som du tidigare hittat på vår fakultetssida så finns den kvar här året ut. Information för dig som student kommer sedan att finnas på Studentwebben eller Canvas.

Besök studentsidorna på OD, vår tidigare webbplats

Kurs- och examinationsansvariga

Uppdragsfördelning inom grundutbildning

Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten.

Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Söker du en kontaktperson för en utbildning, se under respektive utbildning.

Examensarbete på OD

På odontologiska fakulteten utförs examensarbeten på högskole-, kandidat-, magister- och master-nivå. Här samlas alla gemensamma och examensspecifika dokument rörande examensarbeten på de olika utbildningsprogrammen.

Anmälan

Anmälningsblanketten är i pdf-format och ska ifyllas i datorn. När ni skrivit i all text, skriver ni ut blanketten för signering. Anmälan ska innehålla en kort projektplan och vara undertecknad av både studenter och handledare.

Anmälningsblankett för examensarbete

Bidrag du kan söka

Handbok

Här finns handboken i pdf-format med klickbara länkar

Titelbladsmallar

Etikprövningsrådet OD

Målsättningarna med rådets verksamhet är att: 

  • vara rådgivande vid studier som inte täcks av etikprövningslagen, det vill säga studentarbeten på grund- eller avancerad nivå (kandidat- eller magisternivå)
  • assistera fakultetens forskare med råd inför en etikprövning
  • förmedla kunskaper om forskningsetik

Etikrådet lämnar ett rådgivande yttrande och inte ett beslut motsvarande Regionala  Etikprövningsnämnden.

Om arbetet avses att publiceras i en vetenskaplig artikel, måste dock prövning ske till Etikprövningsmyndigheten Etikprövningsmyndigheten. 

Ledamöter i det lokala rådet:

Thomas List, ordförande
Pia Lindberg
Stella Giuseppin, administratör

Inlämningstider av era ansökningar HT2020 senast:

  • Fredagen den 25 september kl.10
  • Fredagen den 23 oktober kl.10
  • Fredagen den 27 november kl.10

Avsikten är att rådet ska försöka behandla ansökningar som inkommit vid det sammanträde som infaller cirka en vecka efter det att en fullständig ansökan inkommit. Rådets ambition är att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt.

Förutom själva ansökan är det obligatoriskt att bifoga:

  • forskningsplan/ protokoll
  • skriftlig forskningspersonsinformation med skriftlig samtyckesblankett
  • eventuell annons för rekrytering av forskningspersoner
  • undertecknat tillstånd från avdelningsföreståndare.

Fullständig ansökan med 4 bilagor inlämnas till Stella Giuseppin i 3 pappersexemplar (teckenstorlek 12). Vid bedömning användes de riktlinjer och principer som tillämpas av Etikprövningsmyndigheten. Vg och läs dem!
För mer information, klicka vidare på "Vägledning till forskningspersonsinformation" å höger sidan.

Administratör Stella Giussepin (tel: 040-66 584 79)

Blanketter

Ansökningsblankett

Bilaga 1 Informationsbilaga

Bilaga 2 Samtyckesbilaga

Bilaga 3 Tillståndsbilaga

Bilaga 4 Projektplan

Info etikprövning 2018

Även vid en eventuell komplettering lämnas i 3 pappersexemplar till administratören. Ni bifogar ett svarsbrev tillsammans med kompletteringarna. Bemöt varje punkt i detta svarsbrev och markera i texten det ni har ändrat.