På Odontologiska fakulteten, OD, utbildas tandläkare och tandtekniker. Här utbildas också framtidens specialisttandläkare. Tandvårdshögskolan är en av regionens största tandvårdskliniker med cirka 10 000 patienter varje år. Forskning inom odontologi, utbildning och klinisk verksamhet är fakultetens grundpelare.

Utbildning på Odontologiska fakulteten

På OD kan du utbilda dig till tandläkare eller tandtekniker. Varje yrkesroll bidrar med unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna. 

Information om Tandhygienistutbildning: tidigast i december 2021 vet vi om en treårig utbildning kommer att starta till hösten 2022.

 

På Odontologiska fakulteten (OD) kan du utbilda dig till tandläkare eller tandtekniker. Var för sig besitter man en unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

Utmaningsbaserat lärande och Malmömodellen

På Odontologiska fakultetens utbildningar används en pedagogisk modell som kallas utmaningsbaserat lärande (UBL). Denna innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar som senare kan uppstå i yrkeslivet.

Detta betyder också att studenterna på tandläkarutbildningen tidigt på utbildningen behandlar patienter i Tandvårdshögskolans kliniker. Tandteknikerna deltar på motsvarande sätt i verksamhetsförlagda praktikstudier vid externa laboratorier.

Program

Tandläkarutbildning, 300 högskolepoäng

Tandteknikerutbildning, 180 högskolepoäng

Ansökan till senare del av program

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz


Fristående kurser på grundnivå

Problembaserat lärande - Malmömodellen, 5 högskolepoäng

Att utvecklas som handledare inom odontologisk utbildning, 5 högskolepoäng

Programansvariga

Tandläkarutbildningen
Nina Lundegren

Tandteknikerutbildningen
Evaggelia Papia

Tandhygienistutbildningen
Anges inom kort

 

Specialistutbildning

Specialistutbildningen (ST) vid Odontologiska fakulteten arrangeras i samarbete med Folktandvården i Södra Regionen (Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne).

ST-tandläkaren är anställd vid Odontologiska fakulteten och genomför i regel sin kliniska tjänstgöring inom Södra Regionen, medan teorin utförs på Odontologiska fakulteten. ST-utbildningen är treårig, undantaget käkkirurgi som är fyraårig.

Den teoretiska utbildningen är systematiserad och till viss del gemensam för alla åtta specialiteter. Den innehåller moment som regleras av såväl Socialstyrelsens förordningar som Odontologiska fakultetens regionala utbildningsplan. De gemensamma utbildningarna utgörs av cirka två kurser per år samt seminarieserier. Varje ST-tandläkare får sitt unika upplägg av utbildningen vad gäller kurser och seminarier.

För att ansöka om ST-tjänst krävs två års heltidstjänstgöring som allmäntandläkare. Meriterande vid ansökan är förutom klinisk tjänstgöring, forskningserfarenhet, pedagogisk erfarenhet och vidareutbildning.

Lediga ST-tjänster annonseras på mau.se

Lokala ST-seminarier 

Vid avdelningarna finns särskilda seminariescheman för specialiseringsutbildningen som uppdateras kontinuerligt. Du finner schema över seminarier/aktiviteter nedan. Saknas schema kontakta administratör vid berörd avdelning.

Är du intresserad av att delta i ett seminarium utanför ditt eget ämne, anmäl ditt intresse via högskoleadministratören vid den avdelningen.

Dokument - Specialistutbildning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
Senaste version av SOSFS 1993:4

 

Forskning på OD

Forskningen på OD spänner över ett brett register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika generationer och samhällsklasser.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 58

Samverkan med OD

För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det oerhört viktigt för oss att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i vårt omgivande samhälle. Samverkan kopplas både till vår forskning och vår grundutbildning. Samarbeten kan till exempel vara examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Hitta till Odontologiska fakulteten


Tandvårdshögskolan, Carl Gustafs väg 34, Malmö

Nuvarande student

studentwebben hittar du som är student information om dina studier vid Malmö universitet och Odontologiska fakulteten. Här finns också information och inloggningssida till lärplattformen Canvas där du samverkar inom ditt program och kurs med lärare och kurskamrater.

Student på OD

På odontologiska fakulteten utförs examensarbeten på högskole-, kandidat-, magister- och masternivå. Här samlas alla gemensamma och examensspecifika dokument rörande examensarbeten på de olika utbildningsprogrammen.

I särskilt fokus står studenternas lärande och utbildningarnas lärandemiljöer. Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten. Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Uppdragsfördelning inom grundutbildning

 

Kursrapporterna läggs ut efter avrapportering i Utbildningsnämnden ägt rum. Öppna dokumentet genom att trycka på länken, därefter går det bra att hämta dokumentet till din dator.

Introduktionskursen

Tandhygienistutbildningen

Tandläkarutbildning

Tandteknikerutbildning

Programvärdering

KUT

IM

 

Studenter vid Odontologiska fakulteten kan, precis som på övriga delar av universitetet, välja att studera utomlands på diverse platser. På grund av smittorisker råder för tillfället reserestriktioner, men normalt har vi Erasmus-samarbeten med några universitet inom Europa dit du som student kan åka för en avgiftsfri studieplats under några månader.

Möjligheter till utlandsstudier

 

Odontologiska studentkåren

Kurs- och examinationsansvariga

Uppdragsfördelning inom grundutbildning

Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten.

Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Söker du en kontaktperson för en utbildning, se under respektive utbildning.