På Odontologiska fakulteten, OD, utbildas tandhygienister, tandläkare och tandtekniker. Här utbildas också framtidens specialisttandläkare. Tandvårdshögskolan är en av regionens största tandvårdskliniker med cirka 10 000 patienter varje år.

Utbildning på Odontologiska fakulteten

På OD kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Varje yrkesroll bidrar med unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

På Odontologiska fakulteten (OD) kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Var för sig besitter man en unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

Utmaningsbaserat lärande och Malmömodellen

På Odontologiska fakultetens utbildningar används en pedagogisk modell som kallas utmaningsbaserat lärande (UBL). Denna innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar som senare kan uppstå i yrkeslivet.

Detta betyder också att studenterna på tandhygienist- och tandläkarutbildningen tidigt på utbildningen behandlar patienter i Tandvårdshögskolans kliniker. Tandteknikerna deltar på motsvarande sätt i verksamhetsförlagda praktikstudier vid externa laboratorier.

Program

Tandhygienistutbildning, 120 högskolepoäng

Tandläkarutbildning, 300 högskolepoäng

Tandteknikerutbildning, 180 högskolepoäng

Ansökan till senare del av program

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz


Fristående kurser på grundnivå

Problembaserat lärande - Malmömodellen, 5 högskolepoäng

Att utvecklas som handledare inom odontologisk utbildning, 5 högskolepoäng

Programansvariga

Anna Karlbrink
Tandhygienistutbildningen

Anders Hedenbjörk Lager
Tandläkarutbildningen

Evaggelia Papia
Tandteknikerutbildningen

 

Specialistutbildning

Specialistutbildningen (ST) vid Odontologiska fakulteten arrangeras i samarbete med Folktandvården i Södra Regionen (Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne).

ST-tandläkaren är anställd vid Odontologiska fakulteten och genomför i regel sin kliniska tjänstgöring inom Södra Regionen, medan teorin utförs på Odontologiska fakulteten. ST-utbildningen är treårig, undantaget käkkirurgi som är fyraårig.

Den teoretiska utbildningen är systematiserad och till viss del gemensam för alla åtta specialiteter. Den innehåller moment som regleras av såväl Socialstyrelsens förordningar som Odontologiska fakultetens regionala utbildningsplan. De gemensamma utbildningarna utgörs av cirka två kurser per år samt seminarieserier. Varje ST-tandläkare får sitt unika upplägg av utbildningen vad gäller kurser och seminarier.

För att ansöka om ST-tjänst krävs två års heltidstjänstgöring som allmäntandläkare. Meriterande vid ansökan är förutom klinisk tjänstgöring, forskningserfarenhet, pedagogisk erfarenhet och vidareutbildning.

Lediga ST-tjänster annonseras på mau.se

Lokal ST-seminarier / Department specific post-graduate seminars

Vid avdelningarna finns särskilda seminariescheman för specialiseringsutbildningen som uppdateras kontinuerligt. Du finner schema över seminarier/aktiviteter nedan (klicka på länk). Saknas schema kontakta administratör vid berörd avdelning.

Vid avdelningarna finns särskilda seminariescheman för specialiseringsutbildningen som uppdateras kontinuerligt. Du finner schema över seminarier/aktiviteter nedan (klicka på länk). Saknas schema kontakta administratör vid berörd avdelning.

Är du intresserad av att delta i ett seminarium utanför ditt eget ämne, anmäl ditt intresse via högskoleadministratören vid den avdelningen.

Dokument - Specialistutbildning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
Senaste version av SOSFS 1993:4

 

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom Odontologi. Doktorandens individuella forskningsprojekt kompletteras med kurser och andra poänggivande moment.

Forskarstuderande antas till utbildning på forskarnivå i ämnet Odontologi, vetenskapsområde Medicin inom följande odontologiska ämnen: Bettfysiologi, Cariologi, Endodonti, Käkkirurgi, Materialvetenskap och teknologi, Odontologisk radiologi, Oral biologi, Oral diagnostik, Oral patologi, Oral protetik, Orofacial medicin, Ortodonti, Parodontologi, Pedodonti eller Samhällsodontologi.

Ytterligare information om forskarutbildning på OD

Allmän studieplan

Allmän studieplan för utbildning inom ämnet odontologi på forskarnivå inom odontologiska fakulteten. Fastställdes i fakultetsstyrelsen 2020-05-12.

Avhandling

Blanketter och mallar

Dokument

Policy för utbildning på forskarnivå

Ny gemensam policy för utbildning på forskarnivå som bedrivs i Malmö universitets regi har 2013-04-12 beslutats av rektor och högskolestyrelsen. Här hittar ni policyn.

Antagningsseminarium, halvtidsseminarium och sjuttiofemprocentsavstämning

Alla doktorander antagna till forskarutbildning vid Odontologiska fakulteten ska genomföra ett antagningsseminarium inom 6 månader efter antagningsdatum. Beslut antagningsseminarium

Samtliga doktorander som ska avlägga doktorsexamen vid Odontologiska fakulteten ska genomföra ett halvtidsseminarium. Syftet är att säkerställa att doktoranden är på god väg att uppnå målen för utbildning på forskarnivå. Undantag ges dock för de doktorander som har en tidigare licentiatexamen i samma ämnesområde. Beslut halvtidsseminarium

När huvudhandledaren bedömer att 75 % av studierna är avklarade rapporteras det till FUNs sekreterare på avsedd blankett så att progressionen kan dokumenteras i LADOK. Beslut 75

Riktlinjer för examinator

Information och riktlinjer för examinatorer inom Odontologiska fakulteten för utbildning på forskarnivå har tagits fram med beskrivning av examinatorns roll, redovisning av forskarutbildningskurser genom individuella studieplaner och tillgodoräknande av kurser. Riktlinjerna hittar du här.

Riktlinjer för förlängning av utbildningstid för doktorand på grund av förtroendeuppdrag

Beslut har tagits av rektor på Malmö universitet om riktlinjer för förlängning av utbildningstid för doktorand på grund av förtroendeuppdrag inom Malmö doktorandkår. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2013-01-01.

Studiehandbok för forskarstuderande vid Odontologiska fakulteten

Syftet med studiehandboken är att ge forskarstuderande och handledare en samlad information om bestämmelser och praktiska tillämpningar som gäller vid Odontologiska fakulteten. Med handboken ges också för den som funderar på att anmäla sig till forskarstudier en inblick i hur utbildning på forskarnivå är upplagd.

Doktorandhandboken

Både som forskarstuderande och handledare kan du finna ytterligare information om utbildning på forskarnivå på http://studera.nu/forskarutbildning.

Kontakt

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)
Ordförande, Prodekanus 
Per Alstergren

Studierektor 
Sofia Petrén

Sekreterare 
Christina (Tina) Stenervik

Forskning på OD

Forskningen på OD spänner över ett brett register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika generationer och samhällsklasser.

Forskningsprojekt

Total hits: 12

Samverkan med OD

För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det oerhört viktigt för oss att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i vårt omgivande samhälle. Samverkan kopplas både till vår forskning och vår grundutbildning. Samarbeten kan till exempel vara examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Nuvarande student

studentwebben hittar du som är student information om dina studier vid Malmö universitet och Odontologiska fakulteten. Här finns också information och inloggningssida till lärplattformen Canvas där du samverkar inom ditt program och kurs med lärare och kurskamrater.

Studievägledning på OD

Studievägledning

Har du fler frågor om dina studier, kontakta gärna studievägledningen.

Kontakta studievägledningen

Terminstid Ht 2019 – Vt 2020:
Ht 19: 19-08-26 - 20-01-12
Vt 20: 20-01-20 – 20-06-07

Examenshögtid Vt 2020:
Odontologiska fakultetens YouTube-kanal 5 juni kl 14.00

Terminstid Ht 2020 – Vt 2021:
Ht 20: 20-08-31 – 21-01-17
Vt 21: 21-01-25 – 21-06-13

Student på OD

Letar du efter information som du tidigare hittat på vår fakultetssida så finns den kvar här året ut. Information för dig som student kommer sedan att finnas på Studentwebben eller Canvas.

Besök studentsidorna på OD, vår tidigare webbplats

Kurs- och examinationsansvariga

Uppdragsfördelning inom grundutbildning

Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten.

Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Söker du en kontaktperson för en utbildning, se under respektive utbildning.