I sektion 1 ingår Oral patologi och Oral biologi.

Inom sektionen bedrivs forskning och undervisning om munhålans vävnader och dess sjukdomar samt interaktionen med orala mikroorganismer. Forskningen syftar till att finna vägar för riskbedömning av sjukdomsutveckling och behandlingsbehov. Vidare bedrivs histopatologisk diagnostik av orala vävnadsprover liksom diagnostik av kliniska mikrobiologiska prover.

Oral biologi

Vi utför många olika mikrobiologiska undersökningar, allt från resistensbestämningar till kontroll av unitvatten, enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Oral patologi

Oral patologi är läran om munhålans sjukdomar i dess vidaste mening. Grunden för vår forskning utgörs av kliniska problemställningar som framkommer i de vävnadsprover (biopsier) som i stort antal insänds för diagnostik till avdelningen. Vi bedriver både kliniska och experimentella studier främst kring olika aspekter på inflammation, t.ex. avvikande immunreaktioner i munslemhinna men också kring sjukdomsutveckling samt risk- och prognosbedömning av tandrelaterad inflammation i käkben.
Patologanatomisk diagnostik