I sektionen ingår Oral patologi och Oral biologi och här bedrivs forskning och undervisning om munhålans vävnader och dess sjukdomar samt interaktionen med orala mikroorganismer.

Forskningen syftar till att finna vägar för riskbedömning av sjukdomsutveckling och behandlingsbehov. Vidare bedrivs histopatologisk diagnostik av orala vävnadsprover liksom diagnostik av kliniska mikrobiologiska prover.

Oral biologi

Vi utför många olika mikrobiologiska undersökningar, allt från resistensbestämningar till kontroll av unitvatten, enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Vi erbjuder följande mikrobiologiska analyser

  • Resistensbestämningar
  • Prov från tandköttsfickor eller implantat (bakterieodling)
  • Identifiering av spirocheter (konfokalmikroskopi)
  • Prov från abscesser (bakterieodling)
  • Prov från rotkanal (bakterieodling)
  • Prov från slemhinna (Svamp och bakterier)
  • Salivprov (Laktobaciller och S.mutans)
  • Funktionskontroll av autoklav (sporprov)
  • Prov från unitvatten (bakterieodling)

Prislista

Remiss för mikrobiologisk provtagning

För beställning och ytterligare information om provtagning
040- 66 58 496
Oral biologi, Odontologiska fakulteten

Forskning, biofilmer

In any environment, macromolecules and micro-organisms have a strong tendency to associate with surfaces and form adherent microbial communities, so-called biofilms, which are now recognized as the cause of most infectious diseases. A cardinal feature of biofilms, of relevance clinically, is their strong resistance to host defence mechanisms and conventional therapeutics including many antimicrobial agents. Thus, a key factor in the control, modification or elimination of biofilms is to understand the mechanisms by which bacteria adapt and survive in the biofilm environment.

The focus of our work is on biofilm-induced diseases in the oral cavity. Our goal is to understand the mechanisms by which oral bacteria acquire virulence in biofilms and to identify key points of intervention in this process. The working hypothesis is that the development of virulence properties in oral biofilms is regulated through interactions with surface-associated macromolecules from saliva (e.g. mucins) and/or proteins from gingival crevicular fluid. Flow-cell models are used in combination with confocal scanning laser microscopy to study the adherence of bacteria to a range of surfaces conditioned with saliva or serum. Phenotypic changes during biofilm development are investigated using a proteomic approach. In parallel to mechanistic studies, clinical trials are being undertaken in collaboration with the Swedish Public Dental Healthcare Service to establish whether specific phenotypes can be used as biomarkers to identify patients at risk of disease. We anticipate that our results will contribute to the development of future anti-microbial therapies that target disease-inducing properties in biofilms instead of specific microorganisms.

Länkar

Oral patologi

Oral patologi är läran om munhålans sjukdomar i dess vidaste mening. Grunden för vår forskning utgörs av kliniska problemställningar som framkommer i de vävnadsprover (biopsier) som i stort antal insänds för diagnostik till avdelningen. Vi bedriver både kliniska och experimentella studier främst kring olika aspekter på inflammation, t.ex. avvikande immunreaktioner i munslemhinna men också kring sjukdomsutveckling samt risk- och prognosbedömning av tandrelaterad inflammation i käkben.

Forskning

Grunden för vår forskning utgörs av de kliniska problem, som framkommer i de vävnadsprover (biopsier), som insänds i stort antal till avdelningen från hela landet. Vi bearbetar även experimentellt sådana problem som har anknytning till munslemhinnans och spottkörtlarnas sjukdomar, främst med avseende på avvikande immunreaktioner.

Om oral patologi

Grunden för verksamheten är den patolog-anatomiska diagnostik (PAD) som bedrivs vid avdelningen. Vi håller öppet året runt och för närvarande handhar avdelningen c:a 6000-6500 vävnadsprover (biopsier) per år från större delen av landet. Proverna härrör främst från specialistkliniker men vi granskar också ett stort antal prover från allmäntandläkare och även veterinärer. Verksamheten genererar såväl material som kunskap för undervisning liksom utgör en källa till nya forskningsprojekt. Forskningen vid avd utgår således från frågeställningar som framsprungit ur kliniska problem och är både kliniskt och experimentellt orienterad.

PAD (Patologanatomisk diagnostik)

Aktuellt med avseende på coronapandemin:

För närvarande fortskrider vår verksamheten som vanligt

 

Avdelningen bedriver oral patologanatomisk diagnostik (PAD) service med öppethållande året runt. För närvarande hanterar avdelningen 6000-7000 biopsier per år från större delen av landet. Proverna kommer främst från specialistkliniker men vi granskar också ett stort antal prover från allmäntandläkare och även veterinärer. Handläggningstiden är i allmänhet 5-7 arbetsdagar men kan för hårdvävnadsprover, som kräver urkalkning, bli 1-4 veckor.

Biopsier – allmänna råd

En klinisk-patologisk diagnos förutsätter ett samspel mellan klinikern och patologen. Många gånger är den slutliga diagnosen nämligen avhängig inte enbart på det histopatologiska utseendet i provet utan också i högst grad det kliniska utseendet. Det ställs alltså vissa krav både på vävnadsprovet och den kliniska beskrivningen av patientens problem för att en korrekt diagnos ska erhållas.

Ett representativt prov
En vävnadsförändring kan ha mer än ett kliniskt utseende. Ta vävnadsprovet i ett område som motsvarar din tentativa diagnos alternativt ta flera prover. Lägg vävnadsprover som behöver kunna särskiljas i separata provrör och märk dessa tydligt.
Vid immunfluorescensdiagnostik kan en biopsi från intakt slemhinna vara att föredra. Vilket som är bäst i det enskilda fallet blir ett övervägande baserat på vilka frågeställningar och möjliga differentialdiagnoser som är aktuella. Om du är osäker, tag gärna kontakt med oss och diskutera saken.

Klinisk information
Ange anamnes- och statusuppgifter som kan vara av intresse t ex tidigare sjukdom, medicinering, tobaksbruk, fyllningsterapi etc. Ibland kan det vara svårt att förutsäga vad som är information av intresse så skriv hellre för mycket än för lite.
Kliniska bilder liksom röntgenbilder kan vara till stor hjälp och tas tacksamt emot. Märk då gärna ut biopsistället på bilden. Bilder kan skickas som pappersbilder, diabilder, röntgen eller i digital form, antingen på CD eller USB-minne. CD och USB-minnen återsändes tillsammans med remissvaret. Bilder kan också skickas via e-post men tänk på att namnge bildfilerna så att de kan kopplas till inskickad pappersremiss, t.ex. initialer och födelseår.

Vävnadsprovet
Fixeringsmedium – formalin för rutinundersökningar
Vävnader för rutinhistologisk undersökning måste fixeras för att förhindra autolys – nedbrytning av vävnaden. Det finns ett otal olika fixeringslösningar lämpade för olika ändamål men för rutinbruk rekommenderas 10 % formalinlösning. Formalin har mycket lång hållbarhet om den är buffrad på lämpligt sätt och man kan således ha en flaska stående på kliniken. Fixering i formalin får biopsin att skrumpna och vrida sig. Ett enkelt sätt att undvika detta är att fästa provet på en papperslapp. Bred ut vävnadsstycket med bindvävssidan mot pappret så håller sig provet slätt under fixeringen.

Ytcellsavskrap
Ytcellsavskrap för diagnostik av t ex Candida albicans eller utstryk av aspirat fixeras i 96 % alkohol under minst 30 min.

Immunfluorescens (IF)
Vävnadsprov som ska undersökas med immunfluorescensteknik (IF) måste behandlas annorlunda eftersom fixering många gånger förstör de antigena strukturer som man vill kunna påvisa i provet. Därför bör dessa prover transporteras i särskild transportlösning, Michels medium. Provet blir då känsligt för lång transporttid i rumstemperatur. Sänd därför provet i början av veckan eller förvara det i kylskåp vid behov för att undvika att det ligger på posten över helgen. Provrör med Michels medium kan beställas från vårt labb eller tillredas utifrån receptet i högermenyn.

Vid provtagningen
Tänk på att planera provtagningen i god tid så att lämplig fixerings- eller transportlösning liksom transportförpackning finns till hands vid provtagningstillfället.
Ange på röret vilket transportmedium det innehåller, framförallt om det inte är formalin.
För att undvika förväxling av prover ska namn och personnummer anges på både remiss och provrör.

Remissen
Vår remissblankett finns tillgänglig i elektroniskt format. Den kan fyllas i elektroniskt för utskrift på skrivare. Remissen bifogas alltid tillsammans med provet och kan inte skickas via e-post. För att underlätta remisshanteringen och undvika förlängd svarstid, ange både svarsadress och fakturaadress på remissen. Ange också gärna ett telefonnummer ifall vi av någon anledning behöver nå er.

Transport och förpackning
Preparaten måste förpackas på ett sådant sätt att transportröret är helt vid framkomsten. Lämpligen förpackas provrör i särskild transporthylsa som skickas i vadderat kuvert. Skicka gärna provet med A-post så att det kommer oss tillhanda redan nästa dag

Kostnad
Enkla PAD debiteras för närvarande med 675 kr enligt faktura månadsvis. PAD som kräver kompletterande färgning, immundiagnostik eller speciell hårdvävnadspreparation debiteras enligt särskild prislista.
För vidare info: 040-665 84 89

Kontakt och övrig information

Lab:040 665 84 91

Övrigt