Inom sektion 4 bedrivs grundutbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialistutbildning och forskarutbildning.

Sektionen omfattar följande ämnen: 

  • Odontologisk röntgendiagnostik
  • Oral diagnostik
  • Oral hälsa
  • Ortodonti
  • Pedodonti
  • Samhällsodontologi

I sektionen ingår HTA-O och WHO CAPP.

Odontologisk röntgendiagnostik

Dental digital radiologi rymmer många områden från teknik till samhällsnyttan av röntgenundersökningar. Hur man bäst optimerar undersökningar utförda med röntgen med avseende på bl.a. mängden stråldos till patient. Magnetresonansundersökningar, MR –hur kan man bättre utnyttja denna metod? Diagnostisk noggrannhet, tillförlitlighet, och nyttan för både vårdgivare som arbetar inom huvud-hals området och patienter, undersöks. Samarbete finns både nationellt och internationellt.
TMJ

Oral diagnostik med samhällsodontologi

Högskolepedagogik
Forskningen omfattar utveckling och utvärdering av fakultetens pedagogiska modell, case metodik med flipped classroom samt utvärdering av examinationsformer och utveckling av en modell för kontinuerlig utvärdering (programmatic assessment) med fokus på professionellt förhållningssätt.

Klinisk farmakologi
Inom detta område studeras läkemedelsanvändning inom tandvården med syfte att utvärdera olika preparats effekt och  nyttan med behandling.

Ortodonti

Bettavvikelser är vanligt förekommande och ca 30% av  befolkningen har sådana bettavvikelser att de bör rättas till. Obehandlade bettavvikelser kan leda till risker för oral hälsa och funktion samt negativ påverkan på individens upplevda munhälsorelaterade livskvalitet. Tandregleringsavdelningen har flera pågående forskningsprojekt på doktorsnivå. Projekten har fokus på evidensbaserad klinisk forskning och innefattar främst utvärdering av munhälsorelaterad livskvalitet, behandlingseffektivitet, kostnadseffektivitet och sidoeffekter av tandregleringsbehandling.

Pedodonti

Pedodonti är ett tvärvetenskapligt ämne och forskningen idag är inriktad på att främja god och jämlik hälsa. Fokus är på smärta och smärtlindring i samband med tandbehandling samt barnens upplevelser av detta. Vidare är fokus på orala hälsan hos barn som är särskilt utsatta och sårbara, t ex medicinskt belastade barn, barn i socialt utsatta områden och barn som placerats av samhället i dygnsvård. Diagnostik av approximalkaries i primära tänder är ett annat område.

HTA-O och WHO CAPP

HTA-O är en förkortning av Health Technology Assessment inom Odontologi. Health Technology Assessment innebär en systematisk utvärdering av metoder och tekniker inom hälso-och sjukvården. HTA-O bildades eftersom det finns stora behov av god klinisk behandlingsforskning inom tandvården där SBU (Statens Beredning för medicinsk och Social Utvärdering) identifierat ett antal viktiga kunskapsluckor.

Odontologiska fakulteten ansvarar för CAPP, Världshälsoorganisationen WHO:s databas över världstandhälsan.

Tandhygienistprogrammet