I sektion 3 ingår Cariologi, Endodonti och Orofacial smärta och käkfunktion.

Cariologi

Inom cariologi får studenterna lära sig om diagnostik av kariessjukdom, dess orsaker, riskbedömning, stödbehandling samt operativ behandling. Vi tar emot patienter på remiss från allmäntandläkare och tandläkare inom andra odontologiska specialiteter. Forskning och forskarutbildning som bedrivs har fokus på kariessjukdomen ur ett evolutionsperspektiv och särskilt mikrobiologiska och immunologiska aspekter.

Forskning inom cariologi

Forskning och forskarutbildning bedrivs vid avdelningen för cariologi. Fokus sätts på kariessjukdomen ur ett evolutionsperspektiv, speciellt på mikrobiologiska och immunologiska aspekter samt betydelsen av ärftliga faktorer. Global kariesepidemiologi studeras i samarbete med WHO-databasen CAPP. Kunskapen utvecklas genom tillämpning i projekt för riskbedömning, förebyggande metoder och minimalt invasiva behandlingsmetoder. Klinisk forskning innefattar kariesriskbedömning med olika metoder (bl a Cariogram), överföring av kariesbakterier mellan familjemedlemmar, kartläggning av syratoleranta bakterier i dentinkaries, multicenterstudier om effekt av stegvis exkavering av karies, reducering av kariesframkallande bakterier med klorhexidinlack samt utveckling av provtagningsmetoder för mutansstreptokocker. Inverkan av HLA-profil för antikroppssvar i saliv och för kolonisation av mutansstreptokocker studeras.

Laboratorium för immunologiska och mikrobiologiska metoder med olika DNA-tekniker arbetar med odling och typning av bakterier, immunoblot analyser, antikroppsbestämningar i saliv mm. Viss proteinkemisk och hårdvävnadsforskning finns också.

Tandvård

På studentkliniken behandlas patienter med kariessjukdom och risk för sjukdom. Behandlingen har som mål att bromsa kariessjukdomen innan skadorna blivit så stora att de måste repareras och givetvis reparera skador som har gått för långt för att bromsa, d.v.s. ”laga tänder”. Studenterna arbetar under handledning av tandläkare med fördjupad kompetens i ämnet. Kariesbehandlingen syftar alltså till att se till att patienten inte skall få några nya skador eller att mindre skador skall förvärras. Den vanliga tandfyllningen syftar att ta bort ohjälpligt skadad tandsubstans, försluta den uppkomna defekten och återställa tandens funktion.

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. Tandläkare med speciell och fördjupad kompetens i ämnet genomför diagnostik, riskbedömning och behandling med hjälp av specialutbildade tandsköterskor. Vanliga anledningar till remiss är speciell cariologisk diagnostik, risk- och prognosbedömning samt behandling av svårbedömd kariesrisk, behandling av kariessjukdom med komplicerade orsaker (t ex muntorrhet efter strålbehandling eller vid Sjögrens syndrom), sjukdomar som påverkar kostvanor, ätstörningar mm.

Som ett led bl a i kariesriskbedömning och fastställande av orsaker till karies i det enskilda fallet tas salivprov. Proven analyseras avseende flödeshastighet, buffringskapacitet och förekomst av kariesframkallande bakterier. Som hjälp vid riskbedömning och patientinformation används Cariogram. Utredning av andra förändringar i tändernas hårdvävnader som tandutvecklingstörningar och erosionsskador är andra remissorsaker. Likaså remitteras patienter på grund av tekniskt svåra fyllningar. Minimalt invasiva behandlingsmetoder som till exempel Carisolv används vid behov.

Cariogram – download

The Cariogram is a graphical picture illustrating in an interactive way the individual's/patient's risk for developing new dental caries in the future.

It also simultaneously expresses to what extent different etiological factors of caries may affect the caries risk for that particular patient. It illustrates a possible over-all risk scenario, a caries risk profile, based on what can be expected depending on an automated and weighted interpretation of available information. It does not specify a particular number of cavities that may occur.

A unique PC software that draws the Cariogram has been developed for educational, preventive and clinical purposes. It cannot replace the professional judgement of dental health personnel, but is an analytical tool that may help in decision-making. The Cariogram has been extensively discussed in academic journals, see Cariogram in PubMed.

From this page, you can download the Cariogram program in a compressed form and save it to your own hard disc. When you then start the downloaded program, it will install itself and be ready for immediate use.

Click to download the Winzip program which is needed to open the compressed file.

Download


For Windows (exe files)

The Cariogram program is  available in Swedish and English versions running on Windows.

Click to download:

Cariogram 64-bit Swedish

Cariogram 64-bit English

For Macintosh and Windows (JAVA)

Cariogram , Java version, is now available in English  and Japanese.  To run Cariogram 3.0j your system needs a working installation of JAVA.

Click to download:

Cariogram English and Japanese, JAVA version
Cariogram Swedish and English, JAVA version

Anyone can download the software free of charge for educational purposes or for other non-commercial activities.

Incorporation of the Cariogram into various commercial products or programs is not allowed. For example, you are not allowed to use the program as part of a public web page, you are not allowed to bundle it with other applications for which some kind of fee is asked etc.

Manual

A free manual in PDF-form is available in English language (Adobe Reader needed to read it). We strongly suggest you read the manual before using the program. You are not allowed to sell copies of the Cariogram Manual.

Click to download English Manual

Disclaimer:
The author and organizations of this software do not take any responsibility for damage or follow-through damage caused by any use of the software, or the information provided by it.

Cariogram in PubMed

Cariogram – other languages

Download the Cariogram in other languages in 32 bit-version

Anyone can download the software free of charge for educational purposes or for other non-commercial activities.

Incorporation of the Cariogram into various commercial products or programs is not allowed. For example, you are not allowed to use the program as part of a public web page, you are not allowed to bundle it with other applications for which some kind of fee is asked etc.

You can download the program either in Chinese, Farsi, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish or in Thai language.  To properly view the Chinese, Farsi, Japanese, Russian or Thai versions, your computer needs to have the operative system of the corresponding language.

Manual

A free manual in PDF-form is available in English language (Adobe Reader needed to read it). We strongly suggest you read the manual before using the program. You are not allowed to sell copies of the Cariogram Manual.

Click to download English Manual 

 

Cariogram Chinese (version 1 och 2)

Cariogram Farsi (version 1 och 2)

Cariogram French (version 1 och 2)

Cariogram German (version 1 och 2)

Cariogram Indonesian (version 1 och 2)

Cariogram Italian (version 1 och 2)

Cariogram Japanese (version 1 och 2)

Cariogram Portuguese (Brazilian) (version 1 och 2)

Cariogram Russian (version 1 och 2)

Cariogram Spanish (version 1 och 2)

Cariogram Thai (version 1 och 2)

Disclaimer:
The author and organizations of this software do not take any responsibility for damage or follow-through damage caused by any use of the software, or the information provided by it.

Cariogram in PubMed

Endodonti

Inom endodonti får tandläkarstuderande lära sig om sjukdomar i tandens pulpa eller utgående från tandens pulpa. De studerande får också under handledning behandla patienter med dessa tillstånd. Behandlingen innebär i allmänhet rotkanalsbehandling och rotfyllning. Vi tar emot patienter för specialistbehandling på remiss från allmäntandläkare och från tandläkare inom andra odontologiska specialiteter.

Forskning inom endodonti

Forskningsområden inom endodonti omfattar pulpa-dentinkomplexets funktion och sjukdomar i eller utgående från tandens pulpa. Dessa sjukdomar benämns pulpainflammation eller pulpit och rotspetsinflammation eller apikal parodontit. Forskningen innebär utveckling av kunskap om hur man kan förebygga, diagnostisera, behandla och ställa prognos vid dessa sjukdomar. Sjukdomarna studeras även på samhällsnivå dvs hur vanligt det är med rotspetsinflammation i befolkningen samt vad det är som påverkar förekomsten.

Den forskning som bedrivs vid avdelningen för endodonti fokuseras för närvarande på följande områden: behandling vid exponerad pulpa, långvarig orofacial smärta samt behandlingskvalitet, behandlingsutfall och behandlingsbeslut vid rotbehandling. Det förekommer även forskning vid avdelningen som anknyter till andra discipliner.

Tandvård

Studentklinik

På studentkliniken behandlas patienter med inflammation i tandens pulpa, med infektion i rotkanalssystemet och med så kallad rotspetsinflammation, som är en följd av denna infektion. Studenterna arbetar under handledning av specialisttandläkare eller tandläkare under specialistutbildning. Rotbehandling är en relativt tidskrävande process. I allmänhet behövs flera behandlingsgånger för att rengöra tandens rotkanaler fullständigt och avlägsna de bakterier som kan finnas där. När rotkanalerna bedöms vara rena fylls de igen i sin helhet så tätt att det inte skall kunna läcka in några bakterier igen från munhålan. Uppföljning av rotbehandlingar utförda på studentkliniken visar att behandlingarna har en hög kvalitet.

Lärarklinik

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. Endodontispecialister eller tandläkare under specialistutbildning utför behandlingarna. Till hjälp för att genomföra komplicerade rotbehandlingar har vi bl. a. operationsmikroskop, ultraljudsmaskiner och möjlighet till mikrobiologisk diagnostik.

Vanliga anledningar till remiss för endodontisk specialistvård är t.ex. tekniska svårigheter såsom att finna rotkanalerna i tanden eller komplicerad tandanatomi som gör behandlingen tekniskt svår samt problem med diagnostik och prognosbedömning. Andra anledningar till remiss är svårare rotkanalsinfektioner som inte läkt trots rotbehandling och tänder som fortsätter att ge besvär eller värk efter utförd rotbehandling. Vid behov kompletteras rotbehandlingen med kirurgisk behandling t.ex. rotspetsoperation.

Vi utför även tandinfektionsutredningar vid förebyggande av eller misstanke om samband mellan tandinfektion och den allmänna hälsan. Patienter med tandvårdsrädsla är välkomna och behandling under lustgassedering kan erbjudas. En av endodontiklinikens specialister är knuten till Orofaciala smärtenheten varför vi kan ta emot patienter med långvariga smärtsymtom som vid behov kan utredas vidare vid Orofaciala smärtenheten.

Orofacial smärta och käkfunktion

Orofacial smärta och käkfunktion följer visionen att förbättra hälsa och livskvalitet genom forskning, utbildning och vård på högsta internationella nivå. Vi bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten bettfysiologi och här arbetar specialister inom bettfysiologi, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning.

Orofaciala smärtenheten

Orofaciala smärtenheten på Tandvårdshögskolan i Malmö är en del av verksamheten där patienter med komplexa orofaciala smärtor utreds och behandlas. Patienter remitteras huvudsakligen från läkare och tandläkare i Skåne men även utomlänspatienter utreds. Kännetecknande för patienterna är långvariga mångfasetterade/komplexa orofaciala smärtor och huvudvärk som kan vara en del i en generaliserad smärta där allmänmedicinska tillstånd påverkar.

Smärtrond

De allra svåraste och mest komplexa patientfallen diskuteras och bedöms gemensamt i den orofaciala smärtgruppen, där följande odontologiska specialiteter ingår: Bettfysiologi, käkkirurgi, endodonti, oral protetik och oral medicin. Gruppen träffas regelbundet var 6:e vecka.

Vårdsamverkan

Två dagar per månad utreds patienter vid Rehabcentrum och vid käkkirugiska kliniken vid Skånes universitets sjukhus i Lund. Målsättningen med denna samverkan är att erbjuda patienter med långvarig ansiktssmärta god vård genom ett integrerat multidisciplinärt omhändertagande.

Patienterna erbjuds en bred terapiarsenal som läkemedelsbehandling, bettskenor, rörelseträning, akupunktur, TENS och smärtskola med KBT inriktning.

Forskning inom Orofacial smärta och käkfunktion

Vi arbetar med kliniknära och tillämpad forskning om orofaciala (mun och ansikte) sjukdomar och tillstånd som ofta finns i befolkningen. Forskningen utgår från frågeställningar där patienternas situation sätts i centrum.

Centrala begrepp i vår forskning är smärta, käkfunktion och pedagogik.

Vår ambition är en bred forskningsbas som omfattar; biologi - individ - och samhälle med fokus på mekanismer, diagnostik, utvärdering av behandling, epidemiologi och lärande. Det som är unikt med avdelningens forskning är profilering mot inflammation, neuropatiska smärtor, kulturella aspekter på smärta samt kunskapsöverföring. Forskningen skall leda till en bättre och evidensbaserad kunskap. Viktigt för oss är att den nya kunskapen skall komma vården till godo och där särskild vikt läggs vid patienternas upplevelser och livskvalitet.

 

Forskningsprojekten är oftast multidisciplinära (olika kompetenser) och sker i formen av multicenter-studier (flera olika samarbetspartners) såväl nationellt som internationellt.