HÅLLBARHET. Människor står inför en pressande nödvändighet att omvärdera och förändra sina levnadssätt. Detta budskap fördes fram av Nils Ekelund från Malmö universitet under en presentation på MultiHelix i Lund. Nils är professor i växtfysiologi och betonade vikten av att öka intresset för naturvetenskap redan tidigt. Han framhöll att barn redan i tidig ålder utgör nyckeln till att påverka framtiden, och att det är avgörande att barnen får en solid grund av kunskap från början.

Under presentationen delade Ekelund ett verktyg (Rockström, Planetära gränser) för att bedöma jordens tillstånd inom nio olika områden kopplade till hållbarhet. Han lyfte även fram vikten av att dagens politiker tar kraftfulla socioekonomiska beslut för att minska de ekologiska fotavtrycken och främja hållbara levnadssätt.

Ekelunds forskning fokuserar på ekosystemtjänster och dess betydelse för människors liv. Han har särskilt ägnat sig åt att studera effekterna av klimatförändringar och miljöpåverkan på akvatiska miljöer, inklusive plankton och dess reaktion på ultraviolett strålning under den tid då ozonhålet var i fokus på 1990-talet. Idag utforskar han ekosystemtjänster som utgör grunden för människors hälsa och välmående.

Ekosystem som omfattar vatten, såsom åar, floder, sjöar och hav, erbjuder rika tjänster som rent vatten och akvatiska organismer för föda. Människors hälsa och välbefinnande är nära knutet till dessa ekosystem, och det är därför av yttersta vikt att politiska beslutsfattare agerar för att minska negativa påverkningar och främja hållbara levnadssätt. På temat "Hållbarhet och resiliens ur ett tvärvetenskapligt perspektiv" under MultiHelix i Lund, betonades att naturupplevelser främjar hälsa och välbefinnande. Det underströk vikten av att bevara dessa upplevelser och att säkerställa att studenter får nödvändiga kunskaper för att främja hållbar utveckling, ett mål som inkluderas i Agenda 2030.

Vad beträffar Malmö universitet och vårt fokus på detta ämne, har det nyligen etablerats ett kollegium för forskning om klimatet och samhällets omställning. Syftet med kollegiet är att främja tvärvetenskapliga samtal och samarbeten för gemensam forskning och förstärkning av lärosätets utbildningar. Initiativet till kollegiet kom från ett klimatforskningsnätverk som bildades under universitetets första gemensamma Klimatdag i maj 2022. Nätverket, bestående av ett 40-tal kollegor, regelbundet diskuterar forskningsfrågor och potentiella utvecklingsområden. Malmö universitets rektor Kerstin Tham ser detta som ett positivt exempel på hur forskare och lärare kan förena sina krafter för att erbjuda mångsidig och forskningsbaserad kunskap för att möta samhällsutmaningar.