Presentation

  • Jur. kand., Lunds universitet (2006)
  • Jur. dr, Örebro universitet (2015)
  • Universitetslektor vid Linnéuniversitetet 2015-18

Under vårterminen 2021 var jag tjänstledig från min tjänst som lektor vid Institutionen för kriminologi/Enheten för polisiärt arbete för att gästforska vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Jag har bl.a. ägnat mig åt antologiprojektet "Teori och politik - straffrätt i omvandling" för vilken jag är redaktör tillsammans med docent Erik Svensson (UU/SU) och universitetslektor Dennis Martinsson (SU). Mitt eget bidrag i antologin berör lagstiftarens val mellan att införa en särskild brottstyp eller välja en straffskärpningsgrund.

Parallellt med detta har jag ett antal andra projekt igång som berör livstidsstraffet, terroristbrott, brottsofferaspekter och unga lagöverträdare.

Min senaste publicerade artikel är ”Det allmänna rättsmedvetandet och några svenska förarbeten på straffrättens område 2008–2018”, NTfK 3/2020.

Jag undervisar främst vid polisprogrammet, men även vid kriminologi- och socionomutbildningarna.