Presentation

Fil. Dr. i litteraturvetenskap. Disputerade 2010 med avhandlingen Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa (Makadam förlag). Utöver det tvärvetenskapliga fältet litteraturvetenskap - teologi har jag också ett stort intresse för barn- och ungdomslitteratur samt svenskdidaktiska frågor. Jag är också utbildad skrivpedagog och har arbetat som lärare i kreativt skrivande vid Högskolan Kristianstad. För närvarande arbetar jag med en lärobok i kreativt skrivande.