Presentation

Utmanövrering i arbetslivet: Ett outforskat fält

I min forskning sätter jag fokus på ett fenomen som vi ofta hör talas om i media och i praktiken inom företagshälsovård, där jag har min bakgrund - Människor som manövreras ut från arbete genom omplaceringar, utköp eller social exkludering. Ingången till studien i min doktorsavhandling tar utgångspunkt i en aspekt av mobbningsforskningen som handlar om indirekta former av särbehandling såsom social exkludering, avvisande, ignorerande och utmanövrering. Dessa aspekter hör till vad som kallas ostracism. Men det är en relativt outforskad arena och för att förklara fenomenet har jag vänt blicken till organisationspolitik som är utgångspunkt för analysen av den organisationsetnografiska studie som avhandlingen baseras på.

Jag gör mitt avhandlingsarbete i socialt arbete som jag menar är en naturlig vetenskaplig domän för att studera detta fenomen eftersom det i hög grad utgör social utsatthet. Utsatthet och marginalisering i arbetslivet skulle jag säga är ett prekärt område att öka förståelsen kring då det utgör ett hot mot såväl försörjning som hälsa och social tillhörighet.

Forskningsområdet bryggar över till flera andra forskningsfält som organisationsforskning, sociologi, mobbningsforskning och arbetslivsforskning. Avhandlingen kommer att ha formen av en monografi.

Parallellt med avhandlingsarbetet undervisar jag i organisation och ledarskap på US/MAU, socialpsykologi på fastighetsmäklarprogrammet på US/MAU, metodik och organisationsforskning på IT/MAU samt psykologi och organisationsforskning på socionomprogrammet/MAU.

Innan jag inledde mitt avhandlingsarbete har jag varit verksam som praktiker inom företagshälsovård och verkat som organisationskonsult i 17 år och då specialiserat mig på konflikter, särbehandling och organisationsbeteende. Jag har också undervisat på HH under flera år i tillämpad arbetspsykologi på avancerad nivå.

I framtiden är min ambition att fortsätta forska kring problem som tangerar ostracism, organisationsetik, social tillhörighet, organisatorisk tystnad och voice och vad som leder till respektive hindrar hållbara organisationer. Ett annat forskningsområde som intresserar mig är psykosocialt arbete och socialmedicin med fokus på att synliggöra ohälsa ur en socialpolitisk kontext. Jag är även intresserad av idéhistoria med koppling till arbete, normer och människosyn.

För mig är skrivande att tänka. Därför är akademiskt skrivande något jag ser fram emot från ett undervisningsperspektiv. Jag har en master i kreativt skrivande och under lång tid har jag väntat på en möjlighet att kombinera kreativt skrivande med akademiskt skrivande.