Presentation

Bengt Ingvad disputerade i socialt arbete 2003 på avhandlingen Omsorg och relationer, Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten, vid Socialhögskolan i Lund. Han visar här att de känslomässiga aspekterna av omsorgsrelationen har en betydelse för omsorgsarbetets innehåll och de två aktörernas upplevelser av omsorgsarbetet. Ingvad har tillsammans med andra kollegor drivit forskningsprojekt (”Hemtjänstens organisationsformer och kvalitet in på 2000-talet”) och publicerat arbeten kring kvalitetsaspekter av organisationsformer inom hemtjänsten. Ett av de senare forskningsprojekten (”Specialiserade biståndsbedömare inom hemtjänsten”) har bland annat tagit upp i hur verksamheten i dagens hemtjänst är formad i nivåer och olika befattningshavare i beställar-utförarmodellen, och vad det betyder för hur vårdpersonalen (undersköterskor, vårdbiträden) ser på sina arbetsuppgifter och hur de förhåller sig till de biståndsbeslut som biståndsbedömare fattar.