Presentation

Björn Klinge är senior professor i parodontologi. Under perioden 1 juli 2012 till årsskiftet 2016/2017 var han dekan vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Klinge är Vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Han var programdirektor för en Nationell klinisk forskarskola inom odontologi, placerad vid KI och med anslag från Vetenskapsrådet. Han utnämndes i december 1994 av regeringen till professor i parodontologi tillika övertandläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm. Klinge är Honorary Fellow, vid Singapore Dental Hospital, Honorary Professor, vid Ji-Lin University, Kina, hedersledamot och tidigare ordförande i Svenska Parodontologföreningen, styrelseledamot och tidigare ordförande i Scandinavian Society of Periodontology, past president i European Association for Osseointegration (EAO) och vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen. Hans forskning är i huvudsak inriktad mot kopplingen mellan allmänsjukdomar (främst hjärt-kärlsjukdomar) och infektion/inflammation i munnen samt förekomst och utveckling av lokala vävnadsreaktioner runt tandimplantat (periimplantit).

Publikationer

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.