Presentation

Björn Klinge är senior professor och övertandläkare i parodontologi. Under perioden 1 juli 2012 till årsskiftet 2016/2017 var han dekan vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Klinge är Vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Han är programdirektor för en Nationell klinisk forskarskola inom odontologi, placerad vid KI och med anslag från Vetenskapsrådet. Han är registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för dentala implantat (NQRDI: Nationellt Qvalitetsregister för Dentala Implantat). Han utnämndes i december 1994 av regeringen till professor i paradontologi tillika övertandläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm. Klinge är Honorary Fellow, vid Singapore Dental Hospital, Honorary Professor, vid Ji-Lin University, Kina, hedersledamot och tidigare ordförande i Svenska Parodontologföreningen, ordförande i Scandinavian Society of Periodontology, past president i European Association for Osseointegration (EAO) och vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen. Hans forskning är i huvudsak inriktad mot kopplingen mellan allmänsjukdomar (främst hjärt-kärlsjukdomar) och infektion/inflammation i munnen samt förekomst och utveckling av lokala vävnadsreaktioner runt tandimplantat (periimplantit).