Presentation

Min kommande avhandling bygger på två separata delstudier förenade av den gemensamma tematiken normkonflikter. Jag har utforskat existensen av samt navigationen mellan parallella normsystem rörande familjeheder och relationer utifrån upplevelserna i två olika grupper.

Den första delstudien baseras på intervjuer med ungdomar från ett visst bostadsområde i Malmö. Delstudie nummer två bedrevs i samarbete med Kriminalvården, och undersöker erfarenheter hos personer dömda för brott som motiverats av hederstänkande.

Under åren har kontexten kring mina forskningsfrågor förändrats genom sociala skeenden och politiska åtgärder i syfte att bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Allra tydligast kanske detta syns i reformerna av lagstiftningen samt av läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Därmed har jag kommit att intressera mig för hur samhällets försök att komma tillrätta med hedersproblematiken kan förstås utifrån det empiriska underlag jag samlat in, det vill säga röster från personer som själva på olika sätt lever eller har levt i kontexter präglade av hedersnormer.

Avhandlingens röda tråd kan sammanfattas i frågan om huruvida samhälleliga intentioner och interventioner förmår ta hänsyn till komplexiteten och nyanserna i problematiken vi kallar hedersrelaterad.

Meriter