Presentation

Docent i Svenska med didaktisk inriktning på institutionen Kultur, språk medier (KSM), Lärande och samhälle. Jag är intresserad av hur unga människor utvecklar sitt språk i kunskapsbyggande sammanhang, hur litteratur och andra medier kan integreras i problemorienterade och utforskande arbetssätt och av det dialogiska klassrummets möjligheter. Centralt är hur valet av innehåll och frågeställningar kan uppmuntra eleverna till aktivt deltagande i samspel med andra och ge dem möjligheter att kritiskt granska och ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Närliggande frågor av intresse är: Vilka kommunikativa, kritiska och demokratiska kompetenser är viktiga i ett medialiserat och mångkulturellt samhälle? Hur kan fritidens och skolans textvärldar mötas? Jag arbetar också med akademiskt skrivande, främst i kurser för högskolans lärare, som behandlar hur lärare kan stödja studenter i deras arbete med texter. Tillsammans med Cecilia Olsson Jers arbetar jag med forksningsprojektet "Textsamtal som stöd för studenters akademiska skrivande".