Presentation

Jag är doktorand i språk- och litteraturdidaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Mitt intresseområde rör samspelet mellan lärande, uttryck och identitet. Jag är särskilt intresserad av olika uttryckssätts meningspotential för unga människors möjligheter att lära.

Min avhandling är en utbildningsvetenskaplig studie med ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv. Parallellt med doktorandstudierna arbetar jag halvtid som lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun, och jag genomför studien i nära samarbete med åtta mellanstadielärare. Syftet med studien är att utforska hur elever skapar mening och lär, själva och i interaktion med andra, när de uttrycker sig visuellt genom fotografi och film. Utgångspunkten för arbetet är att digitaliseringen samt skolors satsning på tillgänglig teknik har inneburit att det idag är betydligt enklare än tidigare att fotografera och skapa film i skolan. Valet att genomföra studien nära praktiken samt att ställa andra uttryckssätt än de verbalspråkiga i förgrunden för undersökningen, aktiverar spänningsfält inom såväl den utbildningsvetenskapliga som svenskämnesdidaktiska forskningen.