Presentation

Jag jobbar som fundraising director och är ansvarig för fundraisingverksamheten på Malmö universitet.

Fundraising är ett strategiskt och långsiktigt arbete för att öka den privata externfinansieringen i syfte att öka forskningsvolymen och stärka våra externa relationer. Verksamheten ska ses som ett komplement till traditionell finansiering.
En kompletterande och viktig del i fundraisingarbetet är att stärka vårt varumärke och sprida vår forskning. Det gör vi genom att arrangera olika typer av seminarier och mötesplatser som ökar vår kännedom och som stärker våra relationerna.

Du hittar mer info om verksamheten på [Tillsammans bygger vi framtiden] (https://mau.se/samverkan/stod-malmo-universitet/)

Jag jobbar nära rektor Kerstin Tham, vice rektor för samverkan och innovation Charlotte Ahlgren Moritz och vice rektor för forskning Thomas Arnebrant.

Jag har över 20 års erfarenhet av relationsbaserad försäljning inom bank och finans. Av erfarenhet är både långsiktighet, tålamod och uthållighet viktiga ingredienser för att lyckats.

Donationsmedel möjliggör genomförande av strategiska satsningar som stödjer utvecklingen av våra forskningsområden, vilket i sin tur stärker Malmö Universitet.