Presentation

Jag jobbar som fundraising director och är ansvarig för fundraisingverksamheten på Malmö universitet.

Fundraising är ett strategiskt och långsiktigt arbete för att öka den privata externfinansieringen och för att stärka våra externa relationer. Verksamheten ska ses som ett komplement till traditionell finansiering.
En kompletterande och viktig del i fundraisingarbetet är att stärka vårt varumärke och sprida vår forskning. Det gör vi genom att arrangera olika typer av seminarier och mötesplatser som ökar vår kännedom och som stärker våra relationerna.

2023 fyller vi 5 år som universitet, 25 år som lärosäte ochTandvårdshögskolan fyller 75 år. Nu tar vi nästa steg och kraftsamlar oss under parollen ”NY KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR” för att fler ska vilja stödja utbildningen och forskningen vid Malmö universitet genom engagemang, nätverk och nya resurser. Läs mer på http://mau.se/stod-mau

Jag jobbar nära rektor Kerstin Tham och vice rektor för forskning Thomas Arnebrant.

Jag har över 20 års erfarenhet av relationsbaserad försäljning inom bank och finans. Av erfarenhet är både långsiktighet, tålamod och uthållighet viktiga ingredienser för att lyckats.

Donationsmedel möjliggör genomförande av strategiska satsningar som stödjer utvecklingen av vår utbildning och forskning, vilket i sin tur stärker Malmö Universitet.