Presentation

Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap samt forskningsledare för forskarskolan Specialpedagogik för lärarutbildare (VR grant 2017-06039) (repese.mau.se)

Min forskning handlar om lärandets betingelser, i skilda kontexter såsom de lärandes ålder och funktionsvariation, innehåll och utbildningsnivå. I min doktorsavhandling i pedagogik från 1995 ineldde jag min forskningsinriktning om neuropsykiatiriska funktionsnedsättningar, framför allt autismspektrumtillstånd. Parallellt med detta finns ett forskningsintresse för sambandet mellan lärande och undervisning, i vilken variationsteoretiska antaganden och learning study som metodologisk utgångspunkt varit framträdande.

Vetenskapliga meriter (urval):

Foskningsledare för den nationella forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare (SET) finansierad av Vetenskapsrådet, ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga bedömningsgrupp UV2, utsedd av regeringen till ledamot i Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd, rådsmedlem i World Association of Lesson Study (WALS) samt ledamot i redaktionsrådet för International journal for Lesson and Learning Studies.