Presentation

Jag antogs som doktorand i historia och historiedidaktik hösten 2018. Sedan tidigare har jag en magisterexamen i historia samt en masterexamen i arkivvetenskap, båda från Lunds Universitet. Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag bland annat som arkivarie vid Malmö Stad samt som biblioteksassistent på stadsbiblioteket i Malmö.

Mitt pågående avhandlingsarbete undersöker hur gruppen ”invandrare” skapades som social kategori under 1900-talets andra hälft inom svensk politisk debatt samt hur denna kategorisering senare påverkade, och påverkades av, skolväsendets praktiker. Inom ramen för detta studerar jag även hur olika uppfattningar om bl.a. genus, svenskhet och klass påverkade denna konstruktion. Teoretiskt hämtar jag inspiration från policy-inriktad diskursteori, governmentalitetsteori samt olika feministiska och postkoloniala perspektiv. Denna typ av forskning är viktig eftersom den kan underlätta förståelsen för hur policy-arbete är sammanvävt med människans föreställningsvärldar, belysa de processer som pågår i skapandet av nationella identiteter och inte minst ge en historisk bakgrund till dagens migrationspolitik.

Förutom studier av social kategorisering under 1900-talet har jag även ett brett intresse för historia och arkivvetenskap. Inom det historiska fältet är jag främst intresserad av övergripande politisk historia samt sociala rörelser medans jag inom det arkivvetenskapliga fältet är intresserad av olika former av kunskapsorganisation och lagstiftning. Min forskning om sociala rörelser har bland annat lett framtill artikeln "från volontärorganisation till politisk organisation. En studie av flyktingorganisationers arbete under hösten 2015" som publicerades i antologin Identitet i en föränderlig värld - sju nya historieskrivningar (2021).

Utöver min forskning undervisar jag även på institutionen för samhälle, kultur och identitet. Majoriteten av denna undervisning är förlagd till ämneslärarprogrammet i historia där jag undervisar i allmän historia samt handleder studentarbeten. Utöver detta gör jag ofta gästspel kring arkivvetenskap på såväl lärarprogrammet som de fristående kurserna i historia.

Jag har även ett stort intresse för att kommunicera historia till allmänheten inom ramen för den s.k. tredje uppgiften. Detta intresse har bland annat tagit sig uttryck i att jag mellan hösten 2019 och VT 2021 drev institutionens öppna seminarium. Numera (VT 2021) är jag aktiv med att utveckla institutionens blogg just nu och för hemskt länge sedan. Utöver detta föreläser jag på utanför akademin om olika ämnen som relaterar till min forskning samt arrangerar arbetarhistoriska stadsvandringar.

Internationella meriter:

Skrivbordsutbyte, Bielefelds Universitet november 2019

Presentation: "Assimilation or integration?" - Lund-York-Bielefeld Conference, Bielefelds Universitet juni 2019

Presentation: "Creating citizens from strangers" - Lund-York-Bielefeld conference, Lund University, 2021