Presentation

Hösten 2018 antogs jag som doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet. I grunden har jag en magisterexamen i historia samt en masterexamen i arkivvetenskap, båda från Lunds Universitet. Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag bl.a. som förvaltningsarkivarie inom Malmö stad och som biblioteksassistent.

Mitt pågående avhandlingsarbete undersöker hur gruppen ”invandrare” skapades som social kategori under 1900-talets andra hälft inom svensk politisk debatt samt hur denna kategorisering senare påverkade, och påverkades av, skolväsendets praktiker. Inom ramen för detta studerar jag även hur olika uppfattningar om bl.a. genus, svenskhet och klass påverkade denna konstruktion. Teoretiskt hämtar jag inspiration från policy-inriktad diskursteori, governmentalitetsteori samt olika feministiska och postkoloniala perspektiv. Denna typ av forskning är viktig eftersom den bland annat kan underlätta förståelsen för hur policy-arbete är sammanvävt med människans föreställningsvärldar och för att belysa de processer som pågår i skapandet av nationella identiteter.

Förutom studier av social kategorisering under 1900-talet har jag även ett brett intresse för historia och arkivvetenskap. Inom det historiska fältet är jag främst intresserad av övergripande politisk historia samt sociala rörelser medans jag inom det arkivvetenskapliga fältet främst är intresserad av olika former av kunskapsorganisation och lagstiftning. Min forskning om sociala rörelser har hitintills lett till en artikel om flyktingkrisen i Malmö som kommer publiceras under 2021.

Förutom forskningen undervisar jag även på institutionen för samhälle, kultur och identitet. Denna undervisning bland av handledning av uppsatser på lärar- och studie och yrkesvägledarprogrammen samt föreläsningar i arkivvetenskap och historia på såväl lärarprogrammet som de fristående kurserna i historia.

Jag har även ett stort intresse för att kommunicera historia till allmänheten inom ramen för den s.k. tredje uppgiften. Detta intresse har bland annat tagit sig uttryck i att jag mellan hösten 2019 och VT 2021 drev institutionens öppna seminarium. Numera (VT 2021) är jag aktiv med att utveckla institutionens blogg just nu och för hemskt länge sedan. Utöver detta föreläser jag på utanför akademin om olika ämnen som relaterar till min forskning samt arrangerar arbetarhistoriska stadsvandringar.

Internationella meriter:

Skrivbordsutbyte, Bielefelds Universitet november 2019

Presentation: "Assimilation or integration?" - Lund-York-Bielefeld Conference, Bielefelds Universitet juni 2019