Peter Eriksson

Peter
Eriksson
Doktorand

email icon peter.eriksson@mau.se
phone icon 040-6657778

location Institutionen för samhälle, kultur och identitet


Mer om min forskning

Presentation

Sedan hösten 2018 är jag doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet. I grunden har jag en magisterexamen i historia samt en masterexamen i arkivvetenskap, båda från Lunds Universitet. Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag bl.a. som förvaltningsarkivarie inom Malmö stad och som biblioteksassistent.

Mitt pågående avhandlingsarbete undersöker hur gruppen ”invandrare” skapades som en social kategori under 1900-talets andra hälft inom svensk politisk debatt samt hur denna kategorisering senare påverkade, och påverkades av, skolväsendets praktiker. Inom ramen för detta studerar jag även hur olika uppfattningar om bl.a. genus, svenskhet och klass påverkade denna konstruktion. Teoretiskt hämtar jag inspiration från policy-inriktad diskursteori, governmentalitetsteori samt olika feministiska och postkoloniala perspektiv.

Förutom studier av social kategorisering under 1900-talet har jag även ett brett intresse för historia och arkivvetenskap. Inom det historiska fältet är jag främst intresserad av övergripande politisk historia samt sociala rörelser medans jag inom det arkivvetenskapliga fältet främst är intresserad av olika former av kunskapsorganisation och lagstiftning. Min forskning om sociala rörelser har hitintills lett till en artikel om flyktingkrisen i Malmö som kommer publiceras under 2020.

Utöver min forskning undervisar jag även på institutionen för samhälle, kultur och identitet. Merparten av denna undervisning utgörs av handledning av självständiga arbeten i fördjupningsämnet på lärarprogrammet samt fördjupningsarbeten på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Utöver detta har jag även viss undervisning i historia och arkivkunskap på de fristående kurserna i historia.

Internationella meriter:

Skrivbordsutbyte, Bielefelds Universitet november 2019

Presentation: "Assimilation or integration?" - Lund-York-Bielefeld Conference, Bielefelds Universitet juni 2019