Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns ett brett utbud av kurser och program för lärares och skolans kompetensutveckling.

Varför ett gemensamt ansvar?

Skollagen slår fast att undervisning inom svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det ställer krav på skolor, huvudmän och lärarutbildare att ta ett gemensamt ansvar och ha en bra plan för att vidareutbilda skolans personal. Vid Fakulteten för lärande och samhälle, som är hemvisten för en av Sveriges största lärarutbildningar, erbjuder vi kompetensutvecklande kurser och program för både lärare och annan skolpersonal.

Lärarens möjlighet till kompetensutveckling är fundamentalt för ett demokratiskt samhälle. Tillsammans med skolorna och deras huvudmän tar vi som lärarutbildare ansvar för att stärka professionen genom kunskapsutveckling och fortbildning. Vi är stolta över att kunna fortsätta med det arbetet, lärare för lärare.

Anders Linde-Laursen, Dekan för Fakulteten för lärande och samhälle

Kurser och program för lärares och skolans kompetensutveckling

RUC arbetar med lärandeprocesser, pedagogik och ledarskap på uppdrag av förskolor, skolor, skolhuvudmän, organisationer och Skolverket. RUC skräddarsyr kompetensutveckling och utvecklingsprojekt som till exempel:

  • Stöd inom systematiskt kvalitetsarbete.
  • Handledning inom kollegialt lärande och processtöd för rektorer, förstelärare och lärarlag.
  • Kompetensutveckling inom värdegrundsfrågor och vägledning.
  • Utbildningsinsatser inom språkutvecklande undervisning och studiehandledning på modersmål.
  • Statliga satsningar såsom lärarlyft, läs- och matematiklyft, skola/arbetsliv och specialpedagogik.

Läs mer om RUCs erbjudande

Den som har en lärarexamen eller en studie- och yrkesvägledarexamen kan välja att vidareutbilda sig på avancerad nivå. Yrkesverksamma kan kombinera arbete och studier på halvfart och kvällstid. Malmö universitet erbjuder både magister- och masterutbildningar.

Program som ges på svenska:

Malmö universitet utlyser regelbundet doktorandtjänster inom våra forskarutbildningar i utbildnings- och idrottsvetenskap. Tjänsterna rymmer forskarstudier med doktorsexamen som mål. Det finns också möjlighet för arbetsgivare att finansiera forskarstudier mot både licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer om forskarutbildning

Tre perspektiv på Gemensamt ansvar

Rektorn Cecilia Wickenberg Rosengren om Gemensamt ansvar

Cecilia-Wickenberg-Rosengren_770x433.jpg
Frågeställningarna måste hamna närmare klassrummet

Cecilia Wickenberg Rosengren är rektor i Burlövs kommun.

Hur ser du på kompetensutveckling i skolan idag?

– Synen på kompetensutveckling har ändrats. Idag arbetar vi mer processorienterat och i längre cykler. Vi behöver ha ett vetenskapligt förhållningssätt och förhålla oss till motstridiga forskningsresultat och även betrakta våra egna processer mer kritiskt. Det kräver både att vi har vetenskapligt skolade processledare och att våra lärare och skolledare tar del av forskningsresultaten.

Har lärosäten med lärarutbildningar och grundskolor ett gemensamt ansvar?

– Absolut. Praktiknära samarbeten mellan verksamma forskare och aktiva lärare och rektorer är ett mycket verkningsfullt sätt att bedriva skolutveckling. De som är verksamma i skolan måste få identifiera frågeställningarna så att de hamnar tillräckligt nära klassrummet.

Påverkar kompetensutveckling skolans möjligheter att rekrytera och behålla lärare? 

– Självklart. Att kunna erbjuda attraktiv kompetensutveckling kan få personal att vilja stanna och utvecklas på samma arbetsplats och attraherar nya medarbetare. Kompetensutveckling med reflektion och motivation gör läraryrket mer stimulerande och leder också till att man väljer att stanna i yrket. Det är mitt mål som skolledare: att skapa ett kollegium som utvecklas mot samma mål och som inspirerar och utmanar varandra.

Utbildningsdirektören Tony Mufic om Gemensamt ansvar

Tony-Mufic_770x433.jpg
Skicklighet, ämnesdidaktik och erfarenhet ska kopplas till karriärutveckling.

Tony Mufic är utbildningsdirektör för Helsingborg stad.

Vilka är era största utmaningar när det gäller krav på lärarbehörighet och kompetensutveckling?

– Den största utmaningen är hur vi fyller fler förskolor och skolor med kvalitativ undervisning och lustfyllt lärande.

Vilka insatser behövs för att Helsingborg ska kunna möta Skollagens krav?

– Tillsammans med skolans aktörer behöver vi utvidga och fördjupa förståelsen kring innebörden av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för grundutbildningar. Kravet på vetenskaplighet i skolans praktik ska ingå i det vardagliga arbetet för alla som möter barn och ungdomar.

Vilka fördelar ser du med att satsa på kompetensutveckling för rekrytering och att behålla lärare?

– Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för såväl individ som organisation. Skicklighet, ämnesdidaktik och erfarenhet ska kopplas till karriärutveckling. Den organisation som utvecklar samarbetet med närliggande lärosäten kommer kunna behålla sina lärare i stor utsträckning och ha det enklare att attrahera nya.

Läraren Sanna Lindesäng om Gemensamt ansvar

Sanna-Lindesäng_770x433.jpg
Handledningskursen har haft stor betydelse för min roll som förstelärare

Sanna Lindesäng är förstelärare på Dalslundsskolan i Åkarp

Du läste en handledningskurs på Malmö universitet. Berätta!

– Att vara handledare åt en lärarstudent kräver fler kompetenser än att bara vara skicklig i sin undervisning och en hängiven mentor till sin klass. Jag läste kursen Handledning och
bedömning av lärares professionsutveckling. Jag har haft stor användning för kursen i min roll som förstelärare gentemot kollegor då vi lyssnat och diskuterat både med varandra och med lärarstudenter och nyutexaminerade kollegor.

Hur har det påverkat dig?

– Som yrkesverksam på en skola under längre tid utgår jag mycket från min egen vardag och förutsättningar. Att få diskutera med andra drivna lärare från andra verksamheter i rollen som handledare har gett mig ett bredare perspektiv på läraryrket.

Studievägledning på Fakulteten för lärande och samhälle


email icon lsvagledning@mau.se