Våra innovationsmiljöer

Malmö universitets utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar därmed utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och det innebär att Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Storm

Storm erbjuder dig som arbetar eller studerar på Malmö universitet ett öppet klimat och verktyg där du kan prova, utforska, inspireras och bygga nätverk. Vi utmanar och vägleder till nytänkande, ser till att människor möts och uppmärksammar forskning att bygga vidare på. I vår kreativa och flexibla miljö kan du ha det där evenemanget som sticker ut och leder till att innovativa idéer kan komma till liv, oavsett om det är via nätverk, föreläsning, workshop eller något annat. 

Storms webbplats

Open Lab

Vi  är gärna din akademiska partner som hjälper dig att hitta rätt. Open Lab Skåne gör det möjligt för ditt företag att få tillgång till expertis, utrustning och laboratorierum inom livsvetenskap, livsmedelsteknik, materialvetenskap och kemi.

Open Labs webbplats

Futurum Innovation

Futurum Innovation är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik. Här kan behoven matchas mot teknologin och möta visionerna som banar väg för framtidens tandvård. Vi erbjuder till exempel företag att bli samarbetspartner och genomföra tester av bland annat utrustning och instrument.

Futurum Innovations webbplats

Projekt och nyttiggörande

Vi samarbetar med privat, offentlig och idéburen sektor, samt medborgare, för att utveckla samhället och kunskapen inom olika fält. Vi deltar till exempel med andra lärosäten i fem av de så kallade K3-projekten finansierade av Vinnova (2016 – 2020). Detta för att utveckla lärosätets samverkan med andra aktörer genom nya kunskaper, metoder och arbetssätt.

Vi deltar även i andra projekt med andra aktörer. Här presenteras några goda exempel.

SAMSYN: Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan

Samverkan bygger på en god dialog mellan högskolesektorn och andra aktörer i samhället. För detta krävs ett gemensamt språkbruk, nomenklatur, där innebörden i de centrala begreppen är kända för alla inblandande parter. I projektet SAMSYN deltar därför medarbetare vid Malmö universitet i arbetet med att utveckla en samverkansnomenklatur. Ett gemensamt språkbruk kommer både underlätta universitetets dialog med våra samverkanspartners såväl som den interna dialogen på lärosätet.

Projektet leds av Stockholms universitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Pål Brunnström.

SPETS: Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan

I projektet SPETS inventerar Malmö universitet behoven och förutsättningarna att etablera långsiktiga strategiska partnerskap med offentlig sektor. Den kunskap som projektet genererar kommer att utgöra ett värdefullt underlag i lärosätets egen strävan att etablera strategiska partnerskap med offentliga organisationer i vårt närområde.

Projektet leds av Linnéuniversitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Pål Brunnström.

Läs mer om SPETS

INSA: Internationalisering av samverkan

Inom projektet INSA arbetar Malmö universitet för att med hjälp av internationella alumner skapa bättre förutsättningar för lärosätets studenter att genomföra praktik vid företag utanför Sverige. Förutsättningarna för internationella studenter vid Malmö universitet att göra praktik på svenska företag i Malmö undersöks också.

Projektet leds av Jönköpings universitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Niklas Nannskog.

Läs mer om projektet INSA

 

IMP: Implementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter

I projektet IMP deltar Malmö universitet i arbetet med att utveckla arbetssätt som möjliggör för medarbetare att identifiera och tillvara sina immateriella rättigheter och kunskapstillgångar.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Jens Sjölander.

Projektet leds av Chalmers tekniska högskola.

Läs mer om IMP

SKÖN: Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande

I projektet SKÖN utvecklar Malmö universitet förmågan att tillsammans med våra samverkanspartners utvärdera resultatet av vår samverkan genom så kallad samverkanspartutvärdering. Malmö universitet deltar vidare i arbetet genom så kallade impact case-studier.

Projektet leds av Linköpings universitet.

Vill du veta mer om Malmö universitets deltagande i projektet kontakta Anna Bogeskär Brandt.

Läs mer om SKÖN

ASIF – Allians för social innovation och förändring

Vårt samhälle möter efter en lång period av utveckling och tillväxt en utmaning i att tillgodose behov, inte minst med tanke på ekonomiska resurser och miljömässiga hänsyn. Social innovation, samhällelig innovation, ses som ett kompletterande perspektiv för att säkra nya lösningar.

Vi behöver därför:

  • Stärka förutsättningarna för en mer utvecklad marknad för sociala företag och sociala innovationer.
  • Identifiera och synliggöra finansieringslösningar och modeller.
  • Utveckla och underlätta implementering av metoder att mäta effekter.
  • Bidra till att utveckla kunskap och ledarskap samt bygga kapacitet i och för sociala företag.

Allians för förändring

Projektet syftar till att skapa en allians, Impact Alliance, för att förändra det innovationsfrämjande arbetet regionalt. Detta till fördel för samspel mellan alla samhällssektorer där sociala innovationer och sociala företag utvecklas tillsammans med behovsägarna.

Genom kunskap, nya och vidareutvecklade processer och metoder vill vi hjälpa aktörer att bättre värdera innovativa samhälleliga lösningar och deras effekter. Målet är att stärka förutsättningarna för social innovation och socialt intra- och entreprenörskap.

Erbjudandet

Impact Alliance erbjuder företag, organisationer, offentlig sektor och idéburen sektor att ansluta sig för att ta del, samt bidra till vidareutveckling, av ett ramverk för effektmätning. Ramverket ska säkra en robust metod där trovärdighet byggs genom gemensam utveckling, tydliga prioriteringar och ett samskapande, kontinuerligt utvecklande förhållningssätt. Av de globala hållbarhetsmålen ges särskilt fokus på:

  • Mål 3 - Hälsa och välbefinnande.
  • Mål 10 - Minskad ojämlikhet.
  • Mål 11 - Hållbara städer och samhällen.
  • Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap.

För mer information om projektet kontakta Hanna Eklöf, Mau Innovation.

Hälsofrämjande innovation i samverkan – för jämlik hälsa

Målet med partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan är att förverkliga jämlik hälsa i Lindängen i Malmö genom innovation, forskning och samverkan. Basen i samarbetet är att bygga upp och driva så kallade verkstäder med fokus på till exempel kvinnors hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Akademins roll är att stötta arbetsprocesserna.

Partnerskapet drivs med en evidensbaserad forskningsmodell för samverkan i botten. Modellen heter CBPR (Community Based Participatory Research) och är utvecklad i USA. Detta är första gången modellen används i Sverige. I samarbetet ingår fjorton aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor samt invånare i Lindängen. Partnerskapet har fått 8,6 miljoner kronor i innovationsstöd från Vinnova för att 2017-2019 bygga upp en organisation och testa hur innovationen kan fungera i praktiken.

K2 – utvecklar kollektivtrafiken

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner samt utbildar kollektivtrafikens aktörer.

K2 drivs och finansieras av Malmö universitet, Lunds universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vinnova, Formas och Trafikverket är med och finansierar.

Läs mer på K2:s webbplats

ULF – utvecklar och prövar samverkansmodeller mellan akademi och skola

ULF, Utbildning, lärande, forskning, är en försöksverksamhet för praktiknära forskning. Målet är att stärka den vetenskapliga basen i skolan och på förskollärar- och lärarutbildning. Det handlar om att utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan högskolor/universitet och skolor kring just praktiknära forskning. Vad händer i klassrummet och hur få till lärande och undervisning som är vetenskapligt förankrad?

ULF utgår från ett femårigt regeringsuppdrag som pågår 2017 till 2021. Samtliga svenska lärosäten med lärarutbildning kan medverka i försöksverksamheten genom att koppla sig till något av de ansvariga universiteten: Göteborg, Uppsala, Karlstad och Umeå universitet. Malmö universitet ingår tillsammans med åtta andra lärosäten i den så kallade ”Uppsala-noden".

På Malmö universitet hör ULF hemma på Fakulteten för lärande och samhälle. Kontaktperson är vicedekan Margareta Serder.

Sommarpraktik för killar är ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad. Målgruppen är unga män 16-19 år som får avlönad sommarpraktik genom Malmö stad på förskola, fritidshem, äldreboende och inom sjukvården. Samarbetet har utformats så att de killar som fått en plats i projektet besöker Malmö universitet en gång i veckan under sin praktikperiod. Ett av målen med projektet är att unga män ska kunna göra friare och mindre könsbundna utbildnings- och yrkesval. Projektet startade 2014.

För mer information om projektet kontakta Joakim Cao

Läs mer om Sommarpraktik för killar

Samverkansplattformar

Genom att aktivt delta i samarbeten och nätverk driver universitetet kunskapsutvecklingen framåt inom en rad för universitets relevanta områden. Nedan presenteras ett urval.

Mobile Heights

I nätverket Mobile Heights samarbetar Malmö universitet med bland andra Ericsson, Sony Mobile, Telia samt Lunds universitet för att främja innovation och tillväxt inom temaområdena Connected Health och Connected cities.

Mobile Heights webbplats

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Tillsammans med bland annat regionen, kommuner och andra lärosäten i Skåne är Malmö universitet medlem i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne som arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region.

FIRS webbplats

Sustainable Business Hub

Tillsammans med privata och offentliga aktörer samt akademi är Malmö universitet medlemmar i Sustainable Business Hub som är ett medlemsnätverk som erbjuder en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar kan genomföras.

Sustainable Business Hubs webbplats

Media Evolution

Tillsammans med en rad organisationer främjar universitetet innovation och tillväxt inom digitaliseringsbranschen i södra Sverige.

Media Evolutions webbplats