Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation och står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Här presenteras innovationsmiljöer, mötesplatser och samarbeten.

Våra innovationsmiljöer

Malmö universitets utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar därmed utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och det innebär att Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Storm

Storm erbjuder dig som arbetar eller studerar på Malmö universitet ett öppet klimat och verktyg där du kan prova, utforska, inspireras och bygga nätverk. Vi utmanar och vägleder till nytänkande, ser till att människor möts och uppmärksammar forskning att bygga vidare på. I vår kreativa och flexibla miljö kan du ha det där evenemanget som sticker ut och leder till att innovativa idéer kan komma till liv, oavsett om det är via nätverk, föreläsning, workshop eller något annat. 

Storms webbplats

Open Lab

Vi  är gärna din akademiska partner som hjälper dig att hitta rätt. Open Lab Skåne gör det möjligt för ditt företag att få tillgång till expertis, utrustning och laboratorierum inom livsvetenskap, livsmedelsteknik, materialvetenskap och kemi.

Open Labs webbplats

Futurumkliniken

Futurumkliniken är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik. Här kan behoven matchas mot teknologin och möta visionerna som banar väg för framtidens tandvård. Vi erbjuder till exempel företag att bli samarbetspartner och genomföra tester av bland annat utrustning och instrument.

Futurumklinikens webbplats

Projekt och samverkansmodeller

Vi samarbetar med privat, offentlig och idéburen sektor, samt medborgare, för att utveckla samhället och kunskapen inom olika fält. Här presenteras några goda exempel på samverkan.

Hälsofrämjande innovation i samverkan – för jämlik hälsa

Målet med partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan är att förverkliga jämlik hälsa i Lindängen i Malmö genom innovation, forskning och samverkan. Basen i samarbetet är att bygga upp och driva så kallade verkstäder med fokus på till exempel kvinnors hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Akademins roll är att stötta arbetsprocesserna.

Partnerskapet drivs med en evidensbaserad forskningsmodell för samverkan i botten. Modellen heter CBPR (Community Based Participatory Research) och är utvecklad i USA. Detta är första gången modellen används i Sverige. I samarbetet ingår fjorton aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor samt invånare i Lindängen. Partnerskapet har fått 8,6 miljoner kronor i innovationsstöd från Vinnova för att 2017-2019 bygga upp en organisation och testa hur innovationen kan fungera i praktiken.

K2 – utvecklar kollektivtrafiken

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner samt utbildar kollektivtrafikens aktörer.

K2 drivs och finansieras av Malmö universitet, Lunds universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vinnova, Formas och Trafikverket är med och finansierar.

Läs mer på K2:s webbplats

ULF – utvecklar och prövar samverkansmodeller mellan akademi och skola

ULF, Utbildning, lärande, forskning, är en försöksverksamhet för praktiknära forskning. Målet är att stärka den vetenskapliga basen i skolan och på förskollärar- och lärarutbildning. Det handlar om att utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan högskolor/universitet och skolor kring just praktiknära forskning. Vad händer i klassrummet och hur få till lärande och undervisning som är vetenskapligt förankrad?

ULF utgår från ett femårigt regeringsuppdrag som pågår 2017 till 2021. Samtliga svenska lärosäten med lärarutbildning kan medverka i försöksverksamheten genom att koppla sig till något av de ansvariga universiteten: Göteborg, Uppsala, Karlstad och Umeå universitet. Malmö universitet ingår tillsammans med åtta andra lärosäten i den så kallade ”Uppsala-noden".

På Malmö universitet hör ULF hemma på Fakulteten för lärande och samhälle. Kontaktperson är vicedekan Margareta Serder.

Läs mer om ULF

Sommarpraktik för killar är ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad. Målgruppen är unga män 16-19 år som får avlönad sommarpraktik genom Malmö stad på förskola, fritidshem, äldreboende och inom sjukvården. Samarbetet har utformats så att de killar som fått en plats i projektet besöker Malmö universitet en gång i veckan under sin praktikperiod. Ett av målen med projektet är att unga män ska kunna göra friare och mindre könsbundna utbildnings- och yrkesval. Projektet startade 2014.

Läs mer om Sommarpraktik för killar

COPSOQ – ett verktyg till forskning och praktik i arbetsmiljöfrågor

COPSOQ är ett verktyg som mäter den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund. Verktyget är utvecklat för att bidra till förbättrad kommunikation mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. Det har fått ett stort internationellt genomslag sedan 1990-talet, har översatts till fler än 25 språk och används idag över hela världen.

COPSOQ Sverige drivs av Hanne Berthelsen och Josefin Björk vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) på Malmö universitet. Projektet syftar till ökad kunskap och att stärka det praktiska arbetsmiljöarbetet genom att säkerställa fri åtkomst till:

  • uppdaterade forskningsbaserade verktyg, inklusive fritt tillgängliga referensvärden
  • nya forskningsresultat
  • interaktiva diagram

Verktyget och principerna för användning på arbetsplatser blivit väl etablerade i Sverige som ett resultat av detta projekt, och idag finns öppna jämförelsemöjligheter med mer än 20 olika yrken.

Verktyget har använts och utvecklats i samverkan med bland andra Malmö stad, Avonova Företagshälsovård, Folktandvården och organisationskonsulter.

Samarbeten och nätverk

Genom att aktivt delta i samarbeten och nätverk driver universitetet kunskapsutvecklingen framåt inom en rad för universitets relevanta områden. Nedan presenteras ett urval.

Mobile Heights

I nätverket Mobile Heights samarbetar Malmö universitet med bland andra Ericsson, Sony Mobile, Telia samt Lunds universitet för att främja innovation och tillväxt inom temaområdena Connected Health och Connected cities.

Mobile Heights webbplats

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Tillsammans med bland annat regionen, kommuner och andra lärosäten i Skåne är Malmö universitet medlem i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne som arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region.

FIRS webbplats

Sustainable Business Hub

Tillsammans med privata och offentliga aktörer samt akademi är Malmö universitet medlemmar i Sustainable Business Hub som är ett medlemsnätverk som erbjuder en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar kan genomföras.

Sustainable Business Hubs webbplats

Media Evolution

Tillsammans med en rad organisationer främjar universitetet innovation och tillväxt inom digitaliseringsbranschen i södra Sverige.

Media Evolutions webbplats

Medeon

Malmö universitet är med i forskningsparken Medeon. Medeons fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom life science. Forskningsparken rymmer ett 60-tal företag och har nära samarbete med sjukvård och universitet.

Medeons webbplats

Hållbar Utveckling Skåne

Malmö universitet är medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen i samhället här i Skåne.

Hållbar Utveckling Skånes webbplats

Västra Hamnen ek. förening – Have it all

Malmö universitet är medlemmar i Västra Hamnen ek. förening och genom plattformen aktiverar vi Västra Hamnens unika värden – hållbar livsmiljö, innovativ atmosfär samt närheten till city och havet.

Västra Hamnen ek. förening – Have it all:s webbplats