Kulturstart är en särskild satsning som universitetet gör för att synliggöra och vidareutveckla vår samverkan med kulturlivet regionalt, nationellt och internationellt.

Stärkt kultursamverkan – i Malmö och regionen

Under 2020 och 2021 samlar vi oss internt och förstärker kontakterna externt, för att gemensamt planera och vidareutveckla vår kultursamverkan på lång sikt.

Utvecklingsområden

Både inom universitetet och i dialog med externa samverkanspartners arbetar vi med att utveckla följande områden:

 • Samarbeten med olika kulturaktörer inom ramen för forskning och utbildning.
  Malmö Live och Malmö museer är två av Malmös stora kulturinstitutioner som vi samverkar med idag och vi vill gärna att det bli fler. Kontakta gärna oss om du vill samarbeta!
 • Samverkan kring kulturpolitiska frågeställningar och andra aktuella kulturfrågor.
 • Tillgängliggörandet av kultur i vår universitetsmiljö. Det kan handla om den konstnärliga utsmyckningen av lokaler, den kulturella inramningen av evenemang som konferenser eller universitetets akademiska högtid, eller öppna kulturevenemang, som konserter och utställningar.
 • Konst och kultur som kunskapsbildning. Med hjälp av gemensamma projekt där till exempel forskare och konstnärer samarbetar, kan vi bidra till ny kunskap och kompetens.

Utlysning av gestaltningsuppdrag

I en tid då det blivit än mer tydligt att forskningsbaserad kunskap, demokrati och ett öppet samhälle inte är något vi kan ta för givet, bjuder Malmö universitet in kulturaktörer att konstnärligt utforska idén om universitetet och dess roll och identitet i samhället med utgångspunkt i Malmö universitets vision och värden.

Resultatet ska vara en konstnärlig gestaltning (inom t.ex. musik, bildkonst, film, litteratur, scenkonst) som är särskilt skapad för Malmö universitet och ska presenteras under den akademiska högtidsveckan i oktober 2021. Presentationen ska ske i universitetets miljö. Gestaltningen ska tillgängliggöras brett för universitetets studenter, medarbetare och besökare. Gestaltningen ska bidra till att utveckla Malmös universitetsmiljö som en inspirerande, kreativ och utmanande mötesplats för både medarbetare och studenter.

Uppdragets ekonomiska ramar

Budgeten för genomförandet av den konstnärliga gestaltningen är 100 000 kr exklusive moms. Detta ska täcka alla kostnader förbundna med uppdraget, såväl arbets- som produktionskostnader, inklusive framförandet. Projektet kan genomföras både analogt och digitalt. 

Vem kan söka

Utlysningen är öppen för samtliga konstnärliga uttryck så länge de har en direkt koppling till utlysningens syfte. Den riktar sig till såväl enskilda konstnärer som grupper med dokumenterad erfarenhet av konstnärlig verksamhet.

Bedömning

Vi kommer att bedöma beskrivningen av den konstnärliga idén och resonemanget kring hur väl idén bygger på de kriterier vi efterfrågar, (t.ex. universitetets vision och värden samt genomförbarhet). Vi förväntar oss därmed inte fullständiga skisser av hur gestaltningen kommer att kunna se ut i färdigt format. Därtill gör vi en bedömning av konstnärens tidigare erfarenheter (baserat på tidigare produktioner och erfarenheter samt referenstagning). Den som får uppdraget beviljas medel till genomförandet av idén. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 7 februari 2021. Beslut tas i mars 2021. Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte tas upp till prövning oavsett anledning till förseningen. Ingen ersättning utbetalas för sökandens arbete med ansökan.

Ansökan

Ansökan ska lämnas digitalt och ska innehålla följande delar:

 1. Kravformulär, se pdf-fil
  Utlysning gestaltningsuppdrag 11 januari 2021.pdf
 2. Ansökan enligt kravspecifikation (se PDF-fil, rubrik 4) samt
 3. Dokumenterad erfarenhet av tidigare konstnärlig verksamhet (se PDF-fil, rubrik 3). Ansökan skickas via e-post till kultursamverkan@mau.se.