Hälsoklyftorna ökar. Vi möter det genom att lyfta medborgarnas delaktighet i sin egen hälsa. Samtidigt vill vi adressera hälsoutmaningar som åldersrelaterade sjukdomar, cancer och hud- och tandsjukdomar genom att använda oss av strålkällorna på Max IV och ESS. Bättre läkemedel och diagnosverktyg kan minska personligt lidande, spara stora kostnader och ge bättre prognoser.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om våra forskningssatsningar för en bättre hälsa.

Kontakta oss gärna, så för vi en dialog.

Tillsammans för en god hälsa

Skapa tillit, bygg relationer, sätt medborgarna i fokus och ha en långsiktig målsättning. Det är receptet bakom Malmö universitets arbete för jämlik hälsa i Lindängen i Malmö. Målet är att förverkliga jämlik hälsa genom innovation, forskning och samverkan.

Basen i samarbetet, som drivs av fjorton aktörer under ledning av Malmö universitet, är att bygga upp och driva verkstäder med fokus på till exempel kvinnors hälsa, psykisk och social hälsa, munhälsa och fysiska aktiviteter. Initiativet bygger på forskning och involverar medborgarna på ett unikt sätt genom att ställa frågan: hur har ni det?

Hittills har fokus varit att bygga upp en organisation och testa hur innovationen kan fungera i praktiken. Nu är vi redo för nästa steg. Vi vill utveckla en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Malmö universitet för att på så sätt bidra med den kunskap som behövs för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Malmö universitet har unik kompetens och erfarenhet.
  Alla fakulteter inbegriper forskning om samhällseffekter i någon mån.
 • Möjliggör att vi främjar hälsa på bred front.
  Forskningsplattformen bygger på en etablerad och framgångsrik evidensbaserad modell för att främja hälsa utvecklade i samarbete med invånarna. Plattformen är unik eftersom vi mäter hälsa ur olika perspektiv. Vi använder både deltagarbaserade metoder och biomedicinska och kvantitativa mätbara mått på hälsa.
 • Forskningsplattformen bygger långsiktighet.
  Genom en forskningsplattform kan vi fortsätta arbeta med jämlik hälsa även efter projekttidens slut.

Läs mer om vårt forskningsprojekt i Lindängen i Malmö

Så kan du engagera dig

MAX IV och ESS till samhällsnytta

Tillgång till forskningsanläggningar som MAX IV och ESS ger unika möjligheter till förståelse av struktur och dynamik i biologiskt material. Vi får på så sätt bättre förutsättningar att adressera hälsoutmaningar som åderförkalkning, cancer- samt hud- och tandsjukdomar. Genom att utveckla nya läkemedel och diagnosverktyg kan vi ge bättre prognoser och behandlingar. Så minskar vi personligt lidande och sparar stora kostnader för både patienter och samhället i stort.

Vi vill ta en aktiv roll för att skapa ett kunskapsnätverk i regionen. Privata bidrag skulle göra det möjligt för oss att anställa en professor och en biträdande lektor, för att bättre kunna utnyttja ESS- och MAX IV-anläggningarnas möjligheter.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Stor erfarenhet av samverkan med industrin.
  Vi har stor erfarenhet av att möta industrins forskningsbehov och tillsammans uppnå resultat som främjar företag och samhälle.
 • En öppen miljö.
  Vi erbjuder en öppen miljö där företag själva kan nyttja instrumentpark och diskutera med forskare.
 • Bred erfarenhet och kompetens.
  Vi är vana vid att ta oss an komplexa frågeställningar och har stor kompetens i experimentell metodik. Vi är också vana användare av strålkällor.

Samhälle i rörelse

Idrott kan vara både roligt och hälsosamt. Ändå är tillgång till idrott inte för alla, utan starkt kopplat till kön, etnicitet, funktion och social klass. Medan majoriteten av alla pojkar med svensk bakgrund är med i en idrottsförening är andelen muslimska flickor lägre än hälften. Vi vill öka kunskapen om hur idrotten kan inkludera fler än idag. Vi vill också minska glappet mellan de som rör sig mycket och de som inte rör sig alls.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Vi kan det här.
  Institutionen idrottsvetenskap vid Malmö universitet har sedan millennieskiftet utvecklats till en av de största idrottsvetenskapliga forskningsmiljöerna i Sverige Vi är dessutom Riksidrottsuniversitet.
 • Stöd till jämlik och livslång rörelsekultur.
  Med ett utökat forskningsstöd skulle Malmö universitet och regionen kunna bli en kunskapshub i Europa när det gäller utvecklingen av miljöer som stödjer en jämlik och livslång rörelsekultur.
 • Möjlighet att stärka samarbetet med näringsliv och föreningar.

Så kan du engagera dig