Med kontinuerlig tillgång till ny teknik, nya tjänster och nya förutsättningar utvecklas våra städer i hög takt. Forskning som möter samhällsomställningarnas sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar behövs. Malmö universitets forskare vill besvara frågor kring hur nya tekniska förutsättningar, kultur, migration och integration påverkar samhällsstrukturerna och stadsinvånarnas livsvillkor och vardag, samt vad kan vi lära av historien när nya förutsättningar växer fram.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om Malmö universitets forskningssatsningar för hållbara städer, där ditt stöd kan bidra till en hållbar samhällsutveckling för alla stadsinvånare.

Sverige behöver ökad kunskap om integration

Intresset för flyktingmigration och dess konsekvenser har ökat markant sedan flyktinginvandringen till Sverige under hösten 2015. Staten, regionerna och kommunerna har sedan dess haft ett stort integrationsåtagande. Hur vet vi att vi gör rätt? Behovet av forskning och ny kunskap är stort.

Vi vill starta ett forskningsprogram knutet till vår starka forskningsmiljö Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Vi kommer engagera några av våra egna etablerade forskare och även personer inom etablerade nätverk. Därutöver vill vi anställa fyra forskare och fyra doktorander.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Migrationsforskning  – vi kan det här!
  Forskningsprogrammet ska vara knutet till vår starka forskningsmiljö Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
 • Vårt bidrag är forskningsbaserad kunskap.
  Många gör – men hur vet vi att vi gör rätt? Vi vill studera orsakerna och effekterna lokalt, nationellt och internationellt. Både på individ- och samhällsnivå. Det handlar till exempel om nyanlända, asyl, arbetskraftsinvandring och integration kopplat till skola, utbildning, arbete och hälsa.
 • Vi arbetar redan gränsöverskridande med fokus på samhällsutmaningar.
  Både vår forskning och vår utbildning har en flervetenskaplig ansats och vi jobbar redan nära omgivande samhälle med komplexa frågeställningar.

Läs mer om Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Så kan du engagera dig

Social hållbarhet i smarta städer

Samhället utvecklas i hög fart och både forskning och näringsliv visar framfötterna när det gäller framtidens teknik. Städerna fylls med uppkopplade saker och ständig datainsamling som utmanar den personliga integriteten. Ny digital teknik skapar nya samordnings- och kommunikationsmöjligheter, så som direktdemokrati. Men samhället är komplext och det är viktigt att veta hur den nya tekniken påverkar medborgarnas verklighet. Därför vill vi undersöka hur smarta städer påverkar det sociala livet.

Omstöper den offentliga samhällsplaneringen

De traditionella sätt som samhällsplanering, stadsplanering och bostadsbyggande har gått till påverkas när nya aktörer träder in på den kommunala stadsplaneringens arenor. Hur ska maktbalansen se ut när starka privata teknikföretag kommer in i det offentliga stadsbyggandet? Hur påverkar digitaliseringen vilka satsningar kommunerna gör och vilka grupper man når ut till? Vilka medborgare hamnar i kölvattnet av dessa förändringsprocesser? Något vi redan ser är exempelvis att direktdemokrati utestänger vissa grupper som inte kan hantera digitala redskap.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Det är oundvikligt att samhällsomställningar har sociala konsekvenser, på gott och ont. Med ditt stöd kan vi anställa doktorander för att forska kring dessa konsekvenser.

 • Kunskap bygger framtidens städer!
  Processen för framtidens stadsbyggande behöver kritiskt granskas för att inte bygga in eller befästa redan existerande maktordningar och social ojämlikhet. Detta är viktigt för alla parter – såväl företagare och kommun, som medborgare – för att kunna ta väl underbyggda beslut.
 • Ökad medvetenhet och påverkan för social hållbarhet
  Sociala frågor och stadens platser för utsatta grupper förblir undanskymda både i forskningen och i praktiken. Med din hjälp ger vi stadens sociala hållbarhet en mer framträdande roll i på forskningsagendan och i politiken.
 • Vi kan det här!
  Malmö universitet har sedan 2008 vuxit sig starka inom socialt hållbar stadsutveckling då institutionen för urbana studier bildades. Under denna korta period har forsknings- och utbildningsmiljön på Malmö universitet kommit att bli en av de mest tongivande inom svensk urbanforskning. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer om Institute for Urban Research

Så kan du engagera dig

Vart är vi på väg? – Att förstå Malmö är att möta framtiden tillsammans

För att kunna förstå Malmö idag måste vi se till historien. Kunskap om var staden kommer ifrån skapar ett gemensamt ansvarstagande om vart staden är på väg, en identitet och en samhörighet. Därför blir samtalet om staden en integrerande kraft. 

Om inte vi skapar bilden av Malmö så gör någon annan det

En stor utmaning som hämmar utvecklingen i Malmö idag är den delade staden. Känslan av utanförskap leder till problem, därför är det viktigt föra samman Malmö. Här spelar kultur och historia stor roll, men också delaktighet. Vi måste involvera människor i berättelsen om staden så den blir mångbottnad.

Alla har sin idé om Malmö men den breda analysen behövs också. Det är viktigt att granska de berättelser som skapas av staden. Var kommer berättelserna ifrån? Hur får de fäste, lever vidare och sprids? Och hur är det i Malmö egentligen?

Historien är vår karta när vi navigerar mot framtiden

Malmö genomgår idag en omvandling från industristad till en stad baserad på ny teknik och tjänster. En omvandling som endast kan jämföras med perioden då Malmö gick från handels- och hantverksstad till en industriell storstad, kring sekelskiftet 1900. Tack vare det geografiska läget har Malmö blivit en nationell föregångare på många sätt; socialt, kommersiellt och kulturellt. Nya företag grundas, nya rörelser skapas, mötesplatser och det offentligas engagemang i samhällsutvecklingen ökar.

Historien går inte i repris, men kan ge oss viktig vägledning när vi ska förstå staden, hur den kan utvecklas och möta sina utmaningar för att undvika att upprepa gamla misstag. För som historien visar växer städer inte uppåt i ständig jämn takt, och inte av sig själva, det finns också tider av tillbakagång. Städer byggs av alla de människor som bor och är verksamma i staden.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Forskning om Malmös historia är viktigt på flera sätt, för staden, näringslivet och medborgarna. Denna forskning har sin givna plats på Malmö universitet.

 • Kunskap hjälper oss att navigera i de nya förutsättningarna
  Historien ger ett ramverk när det gäller att hantera dagens problem och förstå hur och varför olika bilder om Malmö uppstår och sprids.
 • Bilden av Malmö är en gemensam fråga för alla i staden
  Malmö är en strategisk placering för företag, nätverkande och utveckling. Bilden av Malmö är viktig för företag vid rekrytering, utbildning av personal, för att locka inflyttad personal, för kundernas uppfattning av varumärket.

Läs mer om Institutet för studier i Malmös historia

Så kan du engagera dig

Om du är intresserad av att stödja våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta gärna vår fundraiser för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du via länken:

Stöd Malmö universitet