Regionalt utvecklingscentrum (RUC) arbetar med kompetensutveckling, fortbildning och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap. RUC arbetar med uppdrag från skolor, kommuner och organisationer. Vi utgår från uppdragsgivarens specifika behov och tar tillsammans med uppdragsgivare och utbildare fram den utbildning eller ger det stöd som efterfrågas. RUC:s arbete utgår ifrån universitetets specialistkompetens, relevant forskning och beprövad erfarenhet då våra uppdrag utförs av lärare och forskare vid Malmö universitet.

UTBILDNINGSFORMER

Alla utbildningar ges som uppdragsutbildningar och uppläggen kan variera. RUC är finansierat genom sina uppdragsgivare, men har inget vinstintresse. Kontakta oss på RUC om du vill diskutera ett upplägg eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Vi erbjuder:

 • poänggivande kurser
 • seminarieserier
 • handledningsuppdrag
 • stöd i analysarbete
 • uppföljning och utvärdering
 • forskningscirklar
 • aktionsforskning

Detta gör RUC

Dialogen är en viktig metod för förankring och delaktighet i planeringsarbetet. Du kan alltid höra av dig till någon av oss på RUC om du har tankar kring skolutveckling eller annan verksamhetsutveckling där vi kan vara en samverkanspart.

Vi har kompetens att tillsammans med uppdragsgivare identifiera behov samt genomföra utvecklingsinsatser i projektform.

RUC:s tillvägagångssätt:

 1. Analyserar - Tillsammans med er kartlägger och analyserar vi utvecklingsbehov på er förskola, skola, kommun, företag eller organisation.
 2. Planerar - Utifrån behov preciserar och planerar vi uppdraget tillsammans med er.
 3. Genomför - Vi väljer ut kursledare, handledare och utbildare med rätt kompetens för uppdraget.
 4. Följer upp - Vi följer upp och utvärderar uppdraget.

Mötesplats RUC - för dig med intresse för skolutveckling

Mötesplats RUC blir digitalt!

Under denna rubrik erbjuder RUC återkommande föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika aktuella teman som rör skolutveckling. Syftet är att skapa en mötesplats för forskning och praktik och att tillgängliggöra forskning med relevans för skolsamhället.

För att anpassa oss till situationen med rådande riktlinjer på grund av Covid-19, lägger vi nu om Mötesplats RUC till att bli ett digitalt forum. Föreläsningar och diskussioner kommer att ske via Zoom. Antalet deltagare per tillfälle är begränsat till ca 200. Om du är anmäld och får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Skolans demokratiuppdrag i digitala miljöer

Sök brett, sök djupt, sök sakta - pedagogiska utmaningar med att undervisa i digital informationssökning.

Måndagen den 7 december kl. 15.00-16.00 via Zoom

Centralt för att vara en engagerad samhällsmedborgare är förmågan att kunna bedöma trovärdigheten i digitala texter samt förmågan att kunna ställa samman motstridiga budskap till en helhet. Alla som sysslar med att utbilda ungdomar har ett ansvar för att undervisning stöttar elever i att utveckla sök- och utvärderingsstrategier i digitala miljöer. I föreläsningen diskuteras via exempel från genomförda studier vad som kan karaktärisera en sådan undervisning.

Anmälan till Mötesplats RUC är kostnadsfri men obligatorisk. En länk till mötet som sker via Zoom kommer att skickas ut dagen innan till dig som är anmäld och det går bra att ansluta till mötet via webbläsaren. Du behöver alltså inte ladda ner någon app eller särskild programvara. Däremot behöver du tillgång till en dator (eller motsvarande) med internetuppkoppling, kamera och mikrofon.

Eva Wennås Brante är docent i pedagogik, forskare och lärarutbildare vid Malmö universitet. Hon har bland annat forskat kring hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisning.

Sista anmälningsdag är den 2 december.

Anmäl dig här

Har du källa på det? 

Onsdagen den 20 januari kl. 15.00- 16.00 via Zoom, Mikael Bruér.

Föreläsningen berör de problem som lärare ställs inför i arbetet med källkritik inom ramen för en digital skola. Föreläsningen är praktiknära och lyfter såväl problem som lösningar och metodiska tips.

Mikael Bruér är tidigare högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen och idag verksam som universitetsadjunkt och doktorand vid Malmö universitet. Mikael har bred erfarenhet från arbete med elever från såväl socioekonomiskt gynnade som utsatta områden, skrivit böcker om undervisning i SO-ämnen och läromedel i historia.

Sista anmälningdag är den 14 januari.

Anmäl dig här

Med fokus på matematik

Inkluderande matematikundervisning - hur når vi alla elever i matematik?

Tisdagen den 16 februari kl. 14.30-16.00 via Zoom, Helena Roos

Alla elever har rätt att inkluderas och stimuleras i matematikundervisningen. Men vad betyder inkludering och vad innebär det i ­praktiken?

Denna föreläsning behandlar vad som påverkar inkludering i matematikundervisning ur både ett lärar- och elevperspektiv samt erbjuder nycklar till hur du som lärare kan öka elevers inkludering både på grupp och individnivå. Den erbjuder även kritiska aspekter att ta hänsyn till på organisationsnivå för att öka elevers inkludering.

Helena Roos är biträdande lektor i matematikdidaktik vid Malmö Universitet. Hennes forskning kretsar runt inkludering och särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM. Detta begrepp tolkas brett och används för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som kämpar med att få access till den matematik som presenteras i klassrummet, såväl som elever som har stor access till den matematik som presenteras men behöver något annat för att få access matematiklärande.

Andra begrepp som är centrala i Helenas forskning är delaktighet, en skola för alla och tidiga insatser.

Helena Roos 

Boka in dagen, anmälan öppnar längre fram.

Flerspråkiga elever och matematikundervisning

Onsdagen den 17 mars 14.30-16.30 via Zoom, Petra Svensson-Källberg och Ulrika Ryan

Petra Svensson-Källberg och Ulrika Ryan utgår från sin egen och andras forskning och belyser Flerspråkiga elevers erfarenheter av matematikundervisning, Föreställningar om matematiklärande och flerspråkiga elever, samt matematikundervisning i flerspråkiga i matematikklassrum.

Petra Svensson Källberg är lektor vid Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle på fakulteten Lärande och samhälle, Malmö universitet. År 2018 disputerade hon vid Stockholms universitet med avhandlingen Immigrant students’ opportunities to learn mathematics – in(ex)clusion in mathematics education. Hennes forskning fokuserar i huvudsak flerspråkiga elevers möjligheter att lära matematik och tar sin utgångspunkt i flerspråkighet som en resurs för flerspråkiga elevers fortsatta lärande. Petra har tidigare har arbetat som MaNO-lärare på högstadiet och med skolutveckling i kommunal regi

Petra Svensson-Källberg

Ulrika Ryan är lektor vid Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle på fakulteten Lärande och samhälle, Malmö universitet. För tillfället har hon en post doc tjänst vid Universitetet i Sør-østnorge. Ulrika disputerade 2019 med avhandlingen Mathematics classroom talk in a migrating world. Ulrikas forskning fokuserar framför allt på kunskapsmässiga aspekter av flerspråkighet i matematikklassrummet. Ulrika har arbetat som lärarutbildare, men största delen av sin yrkesverksamma tid har hon tillbringat som MaNO-lärare i grundskolan.

Ulrika Ryan

Boka in dagen, anmälan öppnar längre fram.

Nedan kan du ta del av de aktuella ämnens som hittills fokuserats

14 september 2020: Interkulturellt arbete i förskolan - digital träff

För vem?

Vänder sig till rektorer, förskollärare, barnskötare samt andra yrkeskategorier som arbetar inom förskola.

Syftet med dagen?

Att öka förståelsen för det globala, sociala och mångkulturella sammanhang som förskolan är en del av. Utifrån läroplanen, befintlig forskning och konkreta exempel från förskolans vardag diskuteras bland annat sätt att förhålla sig till möjliga dilemman med avseende på mat och måltider, tider och planering, synen och pojkar och flickor, lek, sång och högtider, kommunikation mellan vårdnadshavare, barn och personal. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den interkulturella dynamik som alltmer kännetecknar svensk förskola, liksom vad som kan vara ett användbart interkulturellt förhållningssätt i vardagen, liksom den kompetens som pedagoger kan behöva för detta arbete.

Föreläsare

Jonas Stier är gästprofessor i interkulturella studier vid Malmö universitet. 

Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL).

 

5 februari 2020: Barnkonventionen blir svensk lag – vad betyder det för oss som arbetar med skola och förskola?

För vem? 

Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse av skolutvecklingsfrågor.

Syfte med dagen?

Att skapa kunskap om och förståelse för vad det innebär att Barnkonventionen blir svensk lag för dig som arbetar i eller med skola och förskola. Du får också möjlighet att reflektera över hur man kan arbeta förebyggande utifrån olika case hämtade från skolverkligheten.

Föreläsare

Barnombudsmannen (BO) föreläser om sitt arbete och vad det innebär att Barnkonventionen blir lag från och med den 1 januari 2020. 

6 december 2019: 20 år med PISA i Sverige och i världen

För vem? 

Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse av skolutvecklingsfrågor.

Syftet med dagen?

Att ge en inblick i PISA-rapporten som släpptes i december 2019. Vilka konsekvenser av PISA ser vi i Sverige och hur ser det ut i omvärlden efter två decennier med PISA som global kunskapsaktör? Vidare syftade förmiddagen till ett ge en inblick i Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om Läsförståelse och undervisning om lässtrategier.

Föreläsare

Margareta Serder, lektor och vicedekan, Malmö universitet
Linda Ekström, lektor Skolforskningsinstitutet