Regionalt utvecklingscentrum (RUC) arbetar med kompetensutveckling, fortbildning och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap. RUC arbetar med uppdrag från skolor, kommuner och organisationer. Vi utgår från uppdragsgivarens specifika behov och tar tillsammans med uppdragsgivare och utbildare fram den utbildning eller ger det stöd som efterfrågas. RUC:s arbete utgår ifrån universitetets specialistkompetens, relevant forskning och beprövad erfarenhet då våra uppdrag utförs av lärare och forskare vid Malmö universitet.

UTBILDNINGSFORMER

Alla utbildningar ges som uppdragsutbildningar och uppläggen kan variera. RUC är finansierat genom sina uppdragsgivare, men har inget vinstintresse. Kontakta oss på RUC om du vill diskutera ett upplägg eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Vi erbjuder:

 • poänggivande kurser
 • seminarieserier
 • handledningsuppdrag
 • stöd i analysarbete
 • uppföljning och utvärdering
 • forskningscirklar
 • aktionsforskning

Detta gör RUC

Dialogen är en viktig metod för förankring och delaktighet i planeringsarbetet. Du kan alltid höra av dig till någon av oss på RUC om du har tankar kring skolutveckling eller annan verksamhetsutveckling där vi kan vara en samverkanspart.

Vi har kompetens att tillsammans med uppdragsgivare identifiera behov samt genomföra utvecklingsinsatser i projektform.

RUC:s tillvägagångssätt:

 1. Analyserar - Tillsammans med er kartlägger och analyserar vi utvecklingsbehov på er förskola, skola, kommun, företag eller organisation.
 2. Planerar - Utifrån behov preciserar och planerar vi uppdraget tillsammans med er.
 3. Genomför - Vi väljer ut kursledare, handledare och utbildare med rätt kompetens för uppdraget.
 4. Följer upp - Vi följer upp och utvärderar uppdraget.

Mötesplats RUC - för dig med intresse för skolutveckling

Under denna rubrik kommer RUC att återkommande erbjuda föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyten kring olika aktuella teman. Utifrån rådande riktlinjer kopplat till Covid-19 har de fysiska träffarna inom ramen för Mötesplats RUC uppehåll hösten 2020. Nedan kan du ta del av de aktuella ämnens som hittills fokuserats.

14 september 2020: Interkulturellt arbete i förskolan - digital träff

För vem?

Vänder sig till rektorer, förskollärare, barnskötare samt andra yrkeskategorier som arbetar inom förskola.

Syftet med dagen?

Att öka förståelsen för det globala, sociala och mångkulturella sammanhang som förskolan är en del av. Utifrån läroplanen, befintlig forskning och konkreta exempel från förskolans vardag diskuteras bland annat sätt att förhålla sig till möjliga dilemman med avseende på mat och måltider, tider och planering, synen och pojkar och flickor, lek, sång och högtider, kommunikation mellan vårdnadshavare, barn och personal. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den interkulturella dynamik som alltmer kännetecknar svensk förskola, liksom vad som kan vara ett användbart interkulturellt förhållningssätt i vardagen, liksom den kompetens som pedagoger kan behöva för detta arbete.

Föreläsare

Jonas Stier är gästprofessor i interkulturella studier vid Malmö universitet. 

Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL).

 

5 februari 2020: Barnkonventionen blir svensk lag – vad betyder det för oss som arbetar med skola och förskola?

För vem? 

Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse av skolutvecklingsfrågor.

Syfte med dagen?

Att skapa kunskap om och förståelse för vad det innebär att Barnkonventionen blir svensk lag för dig som arbetar i eller med skola och förskola. Du får också möjlighet att reflektera över hur man kan arbeta förebyggande utifrån olika case hämtade från skolverkligheten.

Föreläsare

Barnombudsmannen (BO) föreläser om sitt arbete och vad det innebär att Barnkonventionen blir lag från och med den 1 januari 2020. 

6 december 2019: 20 år med PISA i Sverige och i världen

För vem? 

Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse av skolutvecklingsfrågor.

Syftet med dagen?

Att ge en inblick i PISA-rapporten som släpptes i december 2019. Vilka konsekvenser av PISA ser vi i Sverige och hur ser det ut i omvärlden efter två decennier med PISA som global kunskapsaktör? Vidare syftade förmiddagen till ett ge en inblick i Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om Läsförståelse och undervisning om lässtrategier.

Föreläsare

Margareta Serder, lektor och vicedekan, Malmö universitet
Linda Ekström, lektor Skolforskningsinstitutet