Alla utbildningar nedan öppnar inom kort, är öppna för anmälan just eller har nyligen startat. Ibland erbjuder RUC kommunförlagda kurser direkt till huvudmän. Dessa kan du också ta del av nedan. Du kan alltid kontakta oss på RUC om du vill diskutera ett upplägg eller har tankar eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Introduktion till programmering i visuell miljö (5hp)

Undervisar du i teknikämnet och vill du utveckla dina kunskaper i programmering? Malmö universitet erbjuder våren 2021 kursen Introduktion till programmering i visuell miljö om 5 hp på uppdrag av Skolverket.

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programmering samt styrning av föremål och konstruktioner. Detta för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. Kurserna är riktad mot teknikämnet och programmeringen görs med Micro:bit.

Kursen bygger på en ramkursplan som tagits fram av Skolverket i samarbete med lärosäten.

Upplägg
5hp, kvartsfart, campus/distans med tre campusförlagda heldagar

Campusdagar
8 – 9 februari 2020
28 maj 2020

 Anmäl dig här (anmälan är öppen 15 oktober-15 november)

 

Prioriteringsordning till de 20 platser som finns sker utifrån tidpunkt för anmälan. De lärare som tillhör målgruppen är prioriterade. Anmälan är bindande, och måste göras av huvudman/rektor.

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand mot tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10, lärare i grundsärskolans årskurs 4–9 och lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet. Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Innehåll
Kursen består av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier och diskussioner. Programmering för att styra egna konstruktioner är en central del av kursen. I kursen behandlas grundläggande begrepp inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning, variabler och funktioner. I kursen ingår aktiviteter som syftar till att förstå, felsöka och utveckla programkod.

Kursen har tydlig didaktisk karaktär. Metoder för att arbeta med programmering och tillämpning av programmering i undervisningen diskuteras. Även programmeringens betydelse för samhället, etiska perspektiv samt koppling till skolans styrdokument diskuteras.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • skapa enklare program i visuell miljö
  • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
  • utforma algoritmer för att lösa problem
  • använda programmering för att styra fysiska eller virtuella konstruktioner
  • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
  • kunna ge exempel på hur programmering kan introduceras för elever

Datum
Kursen ligger inom dessa datum 2021-02-01 – 2021-05-28

Kostnad
Ingen kursavgift, men gör enbart anmälan om du säkert vet att deltagaren ska gå kursen.

Kursansvarig
Myrtel Johansson, universitetsadjunkt, Malmö universitet med bakgrund som lärare 7-9 i matematik, fysik och teknik. Läromedelsförfattare, samt medförfattare till Skolverkets fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik. Medverkar i framtagning av Skolverkets NO moduler och har medverkat i framtagning av Skolverkets kartläggningsmaterial Teknik för nyanlända.

Kontakt
Sofia Lönnqvist, projektledare RUC

Myrtel Johansson, kursansvarig

Kursplan:

Skolverkets information om kurser i programmering

 

"Hantering av personuppgifter: Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer,  kontaktuppgifter i form av e-postadress samt telefonnummer. Uppgifterna bevaras i Ladok och sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig. Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Datainspektionen."

 

 

Sociologi för lärare i gymnasieskolan (90hp) Lärarlyftet

Med start våren 2021 erbjuder Malmö unversitet Sociologi för lärare i gymnasieskolan (90hp).

Anmälan är öppen 15 september till 15 oktober 2020.

Anmälan via länken nedan:

Sociologi för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90hp) Ingår i Lärarlyftet

 

Huvudmanns godkännande lärarlyftet vt-21

Huvudmans godkännande Waldorf lärarlyftet vt-21

Har du frågor kan du kontakta projektledare Kristin Andersson.

Mer om Lärarlyftet på Malmö universitet

Vill ni komma igång med programmering på er skola? Den här workshopserien baseras på webbkursen ”Att programmera” och erbjuder handledning i ett första möte med programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller i att använda Micro:Bit.

 

”Att programmera” är en webbkurs som publicerades 2019 och finns på Skolverkets utbildningsportal. Att följa webbkursen är kostnadsfritt. Webbkursen består av en introducerande del där deltagaren möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit och Python.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Malmö universitet ett stöd i webbkursen i form av en work-shop-serie. Serien omfattar fyra träffar om 1,5 till 2 timmar. Till första träffen bjuds rektor in att medverka.

Utifrån rådande situation kopplat till Covid-19 kommer alla träffarna att ges på distans via Zoom. Webbkursen och fyra workshopsträffar tar ca 20 timmar

Exempel på innehåll är introduktion till grundläggande begrepp i programmering. Introduktion till programmering i undervisningen. Arbete, under handledning, med uppgifter i par eller grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte. Det finns möjlighet att få stöd i såväl Scratch som i Micro:bit och Python.

Anmälan inför hösten 2020 är nu stängd. 

Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering” (en annan webbutbildning som Skolverket tillhandahåller inom programmeringsområdet) eller har motsvarande kunskaper.

Beställning/anmälan: Huvudman/rektor kan eventuellt beställa workshopsserien genom att vända sig till Malmö universitet. Flera huvudmän kan samarbeta i syfte att få ihop tillräckligt många deltagare så att uppdraget ska kunna genomföras. Det går även att anmäla enskilda deltagare via länk nedan. 

Huvudmannen/rektor ansvarar för att de som deltar får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Datum: Uppstart den 29 september 14.00-16.00, gemensam för de tre spåren via Zoom

Datumen är gemensamma, men de olika spåren träffas i olika rum.     

Mer information finns på Skolverkets sida 

Kontaktperson Sofia Lönnqvist, projektledare RUC

 

Det globala klassrummet-introduktionskurs i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Är du lärare och är intresserad av  kompetensutveckling i svenska som andraspråk?

Kursen Globala klassrummet ger deltagaren en möjlighet att utveckla sin undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Utbildningen är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Malmö universitet har erbjudit kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk med inriktning undervisning åk 1-6 och åk 7-9 i flera omgångar. Nu är kurser med start hösten 2020 stängda. 

Om det finns intresse på er skola att ta del av denna kurs kan det dock vara möjligt för huvudman att anordna kursen lokalt. Kursen anordnas då på uppdrag av Skolverket av Malmö universitet, som kan förlägga kursen till huvudmannens lokaler. Innehållet i kursen är fastslaget genom lärosätets uppdrag men lärosätet kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Kontakta projektledare Eva-Britt Elfman för att diskutera om möjligheten finns och hur ni kan gå till väga. 

Kontakt:  Eva-Britt Elfman

Information om respektive kurs:

Studera med 80 procent av lönen - statsbidrag, läs mer på Skolverkets hemsida

 

Kommunförlagda kurser 2020 (tidigare Förskolelyftet)

Är du intresserad av att öka kompetensen inom viktiga områden och lära tillsammans med kollegor?

I samarbete med Skolverket kan Malmö universitet erbjuda kommunförlagda utbildningar för personal i förskolan.  Utbildningarna organiseras i form av kommunförlagda kurser omfattande 7,5hp.

Det finns kurser inom olika områden. Kurserna riktar sig till:

  • förskolechefer
  • förskollärare
  • barnskötare
  • annan pedagogisk personal

Kurserna består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar universitetet. I samråd kommer man överens om startdatum, studietakt och antal deltagare för kursen.

För mer information besök Skolverket.se

Kontaktperson Malmö universitet: Louise Lundgren