Kurs inom program, Grundnivå
20 hp
Malmö | dagtid | 100%
10 oktober 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om arkitektur, stadsbyggnad och visuell kommunikation genom att relatera dessa till olika arkitekturpedagogiska modeller. Studenten fördjupar dessutom sina kunskaper inom strategisk kommunikation genom att relatera detta till olika former för medborgardialog om frågor som rör arkitektur och stadsbyggnad.

Dessutom syftar kursen till att studenten vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning och tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp (alternativt BY201B)
  • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
  • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
  • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
  • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt