Fakta

Fristående kurs, Grundnivå
 
15 hp
 
Malmö | kvällstid | 50%

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och förståelse av historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor under tidsperioden från den moderna stadens födelse till den postmoderna staden av idag, med Malmö som fallstudie. Syftet är också att studenten ska utveckla färdighet i och förmåga att utifrån urbanhistorisk teoribildning kunna problematisera olika aspekter på den moderna och/eller postmoderna staden samt att på ett intresseväckande sätt presentera detta.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kurslistan gäller för tillfället som gavs 29 augusti 2022 - 15 januari 2023.

  • Andersson, I. (senaste upplagan). ’För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö’ : om synlighet, erkännade och genus i berättelser om Malmö. Malmö högskola, Malmö. s 7-66 (59 sidor) (finns också som PDF)
  • Clark, P. (senaste upplagan). European Cities and Towns 400-2000. Oxford: University Press. s. 223-330 (107 sidor) Ewen, S. (senaste upplagan). What is Urban History? Polity, Cambridge.(173 sidor)
  • Holgersen, S. (senaste upplagan). Staden och kapitalet: Malmö i krisernas tid. Daidalos, Göteborg. s 56-127 (72 sidor)
  • Holgersson, U. & Wängnerud, L. (senaste upplagan). Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Makadam förlag, Stockholm. s 65–83, 103-127, 129–151. (67 sidor) (finns också som PDF)
  • Johansson, R. & Larsson, G. (senaste upplagan). Malmö 1914 - en stad inför språnget till det moderna. Mezzo Media, Malmö. s. 20-33, 108-157, 202-258, 296-311 (137 sidor)
  • Johansson, R. & Larsson, G. (senaste upplagan). Malmö stads historia. Nionde delen 1990-2020, band 1. Kira förlag, Malmö. s 71-131 (60 sidor)
  • Listerborn, C. Molina, I. & Mulinari, D. (senaste upplagan). Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd. Bokförlaget Atlas., Stockholm. s 143-174, 213-259 (71 sidor)
  • Nilsson, K. L. (senaste upplagan). Anna, i skuggan av Alfred: fabriksarbeterskan och arkitekten i Malmö 1915. Kira förlag, Malmö. (95 sidor)
  • Wetterberg, G. (senaste upplagan). Skånes historia III, 1720–2017, Albert Bonniers förlag, Stockholm. s 315-542 (228 sidor)

Vetenskapliga artiklar och övrigt material som tillhandahålles elektroniskt.500 sidor valbar litteratur utifrån valt projektområde tillkommer.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Malmö Kvällstid 50%

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se