Om kursen

I dagens samhälle är det stort fokus på att ta fram nya och innovativa produkter, vare sig man startar nytt företag, agerar inom idéburen sektor eller jobbar i ett stort multinationellt bolag. Sådana nya produkter tas ofta fram genom innovationsprocesser där förmågan för kreativitet, samverkan med andra och förmågan för att värdera innovationen ur ett marknads- och nyttoperspektiv avgör resultatet. Denna typ av innovationsprocesser genomförs oftast i iterativa projekt där de medverkande har olika kompetens och bakgrund. Inom kursen lär sig studenterna metoder och processer, genom teori och praktisk erfarenhet, för hur man kan arbeta med innovation för att ta fram nya och framgångsrika produkter.

Jobba med riktiga case

I kursen utvecklar du som student din förmåga att i projektteam arbeta med innovativa processer samt att praktiskt jobba med verklighetsförankrade problemställningar utan någon specificerad lösning. Det handlar om att identifiera behov och intressenter utifrån en problemställning som kommer från ett företag eller en organisation. Baserat på denna problemställning ska du formulera idéer, koncept och prototyper och liknande för att uppfylla intressenternas behov och prova lösningen i praktiken.

Under kursens gång coachas studenterna av erfarna processledare och affärsutvecklare. Specialister från näringslivet kommer bland annat att hålla i workshops och föreläsningar inom till exempel idégenerering och konceptualisering med mera. 

Du tränas också i att få en förståelse för det omgivande samhället, trender, samt att kommunicera effektivt med potentiella framtida användare och intressenter av en projekt.

Kursinnehåll

Varje student ingår i ett eller flera innovationsprojekt. I projekt jobbar deltagarna tillsammans för att ta fram en nyskapande lösning på en verklighetsförankrad utmaning. Projektgruppen ansvarar gemensamt för att projektet presenteras och dokumenteras på lämpligt vis, genom till exempel pitchar, produktpresentationer, resultatbeskrivning, projektplanering, ansvarsfördelning och erfarenheter/reflektioner.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom ett program.

Urval

Högskolepoäng 100%

"En lärorik och rolig kurs som gav mig kontakt med näringslivet"

Rebecka Nilsson läste kursen Innovationsprojekt under sin valbara termin på programmet Produktionsledare: Media. Kursen gav henne en chans att träffa företag, möjlighet att få samarbeta med studenter från andra utbildningar, och framförallt få prova en verklig idé i ett skarpt projekt.

"En lärorik och rolig kurs som gav mig kontakt med näringslivet"

Rebecka Nilsson läste kursen Innovationsprojekt under sin valbara termin på programmet Produktionsledare: Media. Kursen gav henne en chans att träffa företag, möjlighet att få samarbeta med studenter från andra utbildningar, och framförallt få prova en verklig idé i ett skarpt projekt.

Varför valde du att läsa den här kursen?

– Innovationsprojekt kändes relevant till den utbildning jag pluggar. Kursen ger studenter chans att samarbeta med företag som vill ha hjälp med lösningar på ett riktigt problem. Bara att vi studenter själva får sälja in våra idéer direkt till uppdragsgivaren är väldigt lärorikt. Det lockade mig, säger hon.  

Hur skulle du beskriva kursen?

– Kursen är mer praktisk än teoretisk. Eftersom man jobbar mot en riktig kund gör det också att man ställer högre krav på sig själv än annars.  

– Vår grupp hade fått en uppgift av Skurups sparbank som handlade om att de ville attrahera ungdomar till banken. Vi jobbade med samma idé genom hela kursen. Vi fick själva bestämma hur mycket vi ville kontakta vår uppdragsgivare. Vårt grupparbete varvades med olika workshops och föreläsningar kring olika metoder och processer inom innovation, berättar hon.

Vad har du tagit med dig från kursen?

– Lärarna verkligen brinner för det som de gör, så det var jättebra.  Jag lärde mig väldigt mycket om att jobba i projekt, speciellt eftersom vi var studenter från helt olika utbildningar. Det gjorde att jag fick bättre koll på mina egna styrkor och svagheter. Dessutom lärde jag mig en struktur kring hur jag kan arbeta med innovation.  

–Det var kul att få träffa och lyssna på föreläsare på olika företag i Malmö och få se deras arbetsmiljö.

En kurs som alla studenter kan ha nytta av

Mattias Pedersen läste Miljövetarprogrammet på Malmö universitet. Kursen Innovationsprojekt gav honom massor av verktyg som han är säker på att ha nytta av i arbetslivet.

En kurs som alla studenter kan ha nytta av

Mattias Pedersen läste Miljövetarprogrammet på Malmö universitet. Kursen Innovationsprojekt gav honom massor av verktyg som han är säker på att ha nytta av i arbetslivet.

– Innehållet var relevant både ur mitt tidigare yrkesperspektiv som grafisk designer men också utifrån hållbarhetssynpunkt. Man lär sig processer och modeller för utveckling av innovationer och man förstår dem verkligen eftersom man arbetar praktiskt genom hela kursen, säger han. 

Varför valde du att läsa kursen?

– Jag sökte till innovationskursen bland annat för att det ingick ett skarpt projektarbete. En stor bonus var att processerna kring ämnet innovation var så pedagogiskt upplagda och att kursen var tvärvetenskaplig, det vill säga att studenter från olika program med olika bakgrund samarbetade. 

Hur skulle du beskriva kursen?

– Min första tanke var hur ska vi hinna med allt det här? Lärarna ställer väldigt höga krav och vi studenter blev utmanade. Det märktes att lärarna visste vad de pratade om eftersom de har egen arbetslivserfarenhet från området.  

– Under kursen jobbade vi med två parallella spår. Vi fick lära oss innovationsprocessen genom teori, föreläsningar och workshops samtidigt som vi jobbade med ett verkligt case. Det blev en speciell men nyttig kontrast när man som student samtidigt, men självklart, steg in i en yrkesroll i projektarbetet. 

Idégenerering, presentationer och pitch är sådant som jag känner att jag kommer att ha stor användning för in real life. Workshopen på idélaboratoriet i Malmö var bra och gav oss konkreta verktyg för själva idéprocessen. 

Vi hade rollspel kring det som kallas för pitch, som handlar om hur man säljer in en idé.  Vi tränade först på våra kursare och i slutändan inför våra verkliga uppdragsgivare. Det var oerhört utvecklande och man lärde sig framförallt hur viktigt det är att se olika intressenters perspektiv på en idé eller lösning. Jag vet att jag kommer att ha jättestor nytta av detta framöver.

Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen?

–Det sätt man arbetar kreativt och ändamålsenligt på ett vetenskapligt och metodiskt sätt för att komma framåt med projektgruppens idéer. Hur vi studenter kan använda varandra både som bollplank men också som en slags öppen källkod. Sättet man kan arbeta med kreativa processer på som gjorde att jag själv kände att jag skulle vilja bli en bra facilitator för workshops.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se