Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier om barns mångsidiga utveckling och lärande, samt hur dessa utvecklats och förändrats över tid. Vidare introduceras i kursen för förskollärarprofessionen centrala begrepp, såsom pedagogik, undervisning, barndom, barns perspektiv, delaktighet, lek samt mångfald.

Yngre barns utveckling och varierade livsvillkor ägnas särskild uppmärksamhet, och relateras till förskolans och förskollärarens samhällsuppdrag och specifika ansvar. Förskola som central plats för barndom och barns mångsidiga utveckling, liksom innebörder i begreppet pedagogiska miljöer, diskuteras under kursens gång.

I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll. Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på referenshantering och skrivutveckling.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt EnA, NkA, ShA (områdesbehörighet 6 a)

För flexibel variant även fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt