Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 3 juni 2022
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen behandlar såväl historiska som moderna perspektiv på ämnet kriminologi och ger en flervetenskaplig utgångspunkt för beskrivning och analys av brottslighet och andra former av avvikande beteende. Vidare behandlas beskrivningar av brottslighetens omfattning, utveckling och mönster samt olika metoder att studera brottslighet och andra former av avvikande beteende. En genomgång av samhällets kriminal- och socialpolitiska system ingår också.

Internationalisering

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 4/A4.

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genom-förs efter delkurs 1. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursens slutförande (i samtliga delkurser). Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkom-mande kurstillfälle.

Kontakt