Om kursen

Kursen är på grundnivå och vänder sig till personer som är intresserade av tillägna sig kunskaper kring lagstiftning som rör personer med funktionsnedsättning, Kursen vänder sig både till de som har egna erfarenheter av funktionsnedsättning och till dig som arbetar eller vill arbeta inom kommunal funktionshinderomsorg, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, enskilda företag, skolor, frivilligorganisationer och andra organisationer.

Frågor som diskuteras i kursen är Vilket ansvar har kommunen för personer med funktionsnedsättning? Vilka regler gäller för att få rätt till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Vilka krav uppställs för ersättning eller bidrag enligt socialförsäkringsbalken? Vilka mål uppställs för funktionshinderspolitiken? Detta är exempel på frågor som behandlas i denna kurs.

Kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter inom de offentligrättsliga områdena som har särskild betydelse för sociala arbetets teori och praktik med inriktning mot funktionsnedsättning. I kursen behandlas målen och intentionerna med sociallagstiftningen samt genusaspekter och etiska dimensioner på dessa regelsystem. I kursen redogörs för den juridiska metoden. Lagar som studeras är bland annat kommunallagen, förvaltningslagen socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialförsäkringsbalken och diskrimineringslagen. Därtill studeras internationella konventioner. Reglerna för myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten. Juridisk problemlösning diskuteras. EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten kommer att belysas.

Kursen ges på distans och har inte några fysiska träffar.

En studentröst från tidigare termin i anonym utvärdering:

”Jag tycker kursen varit otroligt bra upplagd, med de egna arbetena och grupparbetena. Då jag jobbat med personer med funktionsnedsättning i 30 år så inser jag vad lite jag kan och hur mycket jag lärt mig. Framför allt är det viktigt att ha kännedom om lagar och regler, för att veta var man ska leta”

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt