Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Distans blandad undervisningstid 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om utredningsmetodik och bedömning av insatser för personer med funktionsnedsättning med fokus på LSS. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om de lagar och rättigheter som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samt deras barn och nära anhöriga. Offentligrättsliga områden som har särskild betydelse för det sociala arbetets teori och praktik fördjupas.

Vägledande principer i LSS diskuteras utifrån funktionshinderspolitiskt perspektiv samt gällande rätt.

Med stöd av fallbeskrivningar illustreras och diskuteras tillämpning och gränsdragning mellan olika lagområden som LSS och SOL Olika tolkningsprinciper som handläggaren ställs inför vid bedömning av den funktionshindrades behov diskuteras. I kursen ges kunskap om funktionshindrades självbestämmande och livskvalitet och hur dessa faktorer kan vägleda behovsbedömningen.

Utredning- och bedömning analyseras ingående I kursen. Handläggarens roll utifrån bl a maktbalans, bemötande, konflikthantering och samverkan reflekteras kring. Etik, genus och etnicitetsaspekter vägs in reflektionen. Närståendes roll diskuteras. Samhälleliga och rättsliga aspekter på samverkan mellan olika aktörer kommer att belysas. Kursen berör också den teoretiska diskussionen kring evidensbaserat arbetssätt.

Kursen ges på distans och har inte några fysiska träffar.

En studentröst från tidigare termin i anonym utvärdering:

”Jag har utvecklats enormt pga denna kurs med stöd av lärare”

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Förutom kursen HS139A Handikapprätt, 15 hp, så ger också HS121B Socialrätt 15 hp eller kursen SC131A Juridik i socialt arbete, 30 hp (inom socionomprogrammet) behörighet eller motsvarande.

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna sammanställs samt återkopplas skriftligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna skriftligt under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Kontakt