Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
31 augusti 2020 - 6 november 2020

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper avseende evidensbaserade kunskapsunderlag genom att bl a:

  • presentera principerna för evidensbaserad vård
  • presentera metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier
  • låta kursdeltagarna träna ovanstående metoder och genomföra en enklare systematisk litteraturstudie.

Kursinnehåll

Inom ramen för kursen presenteras en introduktion till evidensbaserad hälso- och sjukvård i allmänhet och inom omvårdnad i synnerhet. Principerna för att genomföra en systematisk litteraturstudie belyses och tillämpningar av evidensbaserade kunskapsunderlag diskuteras..

Behörighet

Behörighetskrav

90 hp i ämnet omvårdnad eller i annat ämne inom det människobehandlande området, vari ett examensarbete om 15 hp ska ingå.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursutvärdering genomförs efter kursens slutförande samt att resultatet av kursutvärderingen återkopplas till studenterna dels på schemalagd tid (inom program) och dels via e-post och elektronisk nätplattform (fristående kurs). Formativ kursutvärdering sker kontinuerligt under kursens gång i relation till olika arbetsformer som föreläsningar, grupparbeten och seminarier, men även avslutningsvis vid examination.

Kontakt