Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 4 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar begreppet egenvård vid långvariga eller kroniska sjukdomar och dess symtom utifrån aktuell forskning. Dessa diskuteras i relation till omvårdnad, etiskt förhållningssätt, lagar och författningar gällande egenvårdsinterventioner i syfte att främja återhämtning och dagligt liv med särskilt fokus på personen och familj. Inom ramen för kursen ska studenten kunna förklara, värdera och dokumentera olika egenvårdsmodeller och vårdåtgärder när egenvårdsförmågan sviktar och vilka konsekvenser detta har för personen och dess familj. Kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård och informatik diskuteras kritiskt i förhållande till egenvård. Slutligen tillämpas akademiskt skrivande vid framställandet av en egenvårdsmodell.

Behörighet

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt