Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursen syftar till att kritiskt granska och problematisera olika ”bilder” av medeltiden. Därvidlag studeras bl a framställningar inom såväl historisk forskning som populärkultur, t ex skönlitteratur och film. Vidare diskuteras myter kring medeltiden, hur dessa brukas och vilken identitetsskapande betydelse de har. Såväl klass som genus, etnictet och generation utgör analysredskap. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer av studenter.

Kursinnehåll

Kursen behandlar synen på medeltiden under tiden 1500-2000, med fokus på modern tid. Kursen behandlar främst de kulturella, men även de politiska, ekonomiska och sociala grunddragen. Olika historiska berättelser ingår i kursen. Inom kursen diskuteras användningen av historia i olika samhälleliga kontexter kring begrepp som historiekultur, historiebruk och historiesyn.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

De studerande får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Varje delkurs avslutas med en individuell skriftlig eller muntlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål.

Kontakt