Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö kvällstid 25%
18 januari 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen avser att behandla teorier och begrepp om individers lärande om karriärer ur ett livsloppsperspektiv, dvs. karriärlärande. Frågor som studeras är hur och varför människor får kunskap om vägar mellan utbildning och arbetsliv över tid. I kursen behandlas frågor som vilken betydelse skola, arbetsliv och sociala nätverk har för människors kritiska förståelse av sig själva i utbildnings- och arbetslivskontexter. I detta sammanhang behandlas även hur karriärlärande används vid övergångar mellan utbildningar och arbeten. Teorier och begrepp används för att kunna göra en planering av aktiviteter för karriärlärande.

Behörighet

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt