Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
9 november 2020 - 17 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Idrottsvetenskapligt program : Sport Management

Kursinnehåll

Marknadsföringens strategiska betydelse för företag och organisationer förklaras och utvecklingen över tid beskrivs, där skillnader mellan olika perspektiv och synsätt tydliggörs. Olika intressenters betydelse för verksamheten betonas och centrala begrepp, modeller och teorier presenteras. Vidare diskuteras marknadsföringens roll i samhället och de etiska dilemman som kan uppstå. Kursens innehåll kopplas till marknadsföring av sport och genom sport. Inom ramen för kursen sker samverkan med idrottsrelaterade organisationer. Målet med samverkan är att studenten ska utveckla förståelse för hur kursens innehåll kan tillämpas i organisationernas operativa verksamhet.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: IV540G Introduktion till sport management (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt