Kurs inom program, Förberedande utbildning
10 fup
Malmö dagtid 50%
7 september 2020 - 17 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
7 september 2020 - 17 januari 2021
Malmö dagtid 50%
6 september 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Materia och kemisk bindning

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen

Reaktioner och förändringar

 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan
 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi
 • Fällningsreaktioner
 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner

Stökiometri

 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner

Analytisk kemi

 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering

Kemins karaktär och arbetssätt

 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller
 • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

För deltagande i laborationer krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt