Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Radio är ett ljudmedium i förvandling. Ny teknik och nya distributionskanaler har kommit att förändra hur vi producerar och kan lyssna på radio. Under kursens gång ska studenterna tillägna sig verktyg för att reflektera kring mediet i en vetenskaplig kontext och skapa praktiska grunder för egen gestaltande radioproduktion. Syftet är att inte bara undervisa i existerande radiomässiga normer och genrer, utan att också uppmuntra till att undersöka vad radio och ett individuellt personligt berättande kan vara i dagens förändrade medielandskap.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra moment:

1. Radiohantverket, Grundkurs (5 hp)

I detta moment inhämtas verktyg för produktion genom övningar i inspelning och redigering samt grundläggande berättande.

2. Det radiospecifika berättandet, (7.5 hp )

I detta moment vidgas verktygslådan för produktion. Kunskap inhämtas om olika genrer samt radiospecifika instrument som språk, ljud och lyssningssituation. Här skärps även kursdeltagarens förmåga att kritiskt analysera och reflektera över val i produktionsprocesser samt över representation ur ett vetenskapligt perspektiv.

3. Radiomediet, dess produktionsvillkor och utveckling. (7.5 hp)

I detta moment ges grunder för att kunna navigera i dagens digitala medielandskap och en inblick i radioproduktionens historia och kulturella kontext.

4. Gestaltande arbete, (10 hp)

I detta moment genomförs ett individuellt arbete med idéutveckling inför, och produktion av, ett gestaltande radioverk, samt en skriftlig analys av den egna produktionen i en vetenskaplig kontext.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se