Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

I kursen behandlas svenskämnets traditioner, historia och utveckling i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och insikter om språk, språk- och kunskapsutveckling och socialisation samt centrala svenskämnesdidaktiska begrepp. Ett annat syfte är att studenterna ska få möta och skapa förståelse för grundläggande teorier om läs- och skrivutveckling i olika åldrar, med fokus på yngre elever (årskurs1-6). Kursen behandlar utifrån aktuell forskning olika teorier om första – och andraspråksutveckling. Didaktiska grundfrågor inom svenskundervisningen behandlas utifrån kursplaner och andra styrdokument. En bärande tanke är att barns tal- och skriftspråksutveckling är en kreativ process i vilken interaktion, flerstämmighet och kommunikation har en central betydelse. I detta sammanhang uppmärksammas också vad det innebär för flerspråkiga elever att lära sig läsa och skriva på ett andraspråk. Diskussioner förs kring inkluderande lärandemiljöer där olika kommunikativa uttrycksformer ingår som en naturlig del i undervisningen. Kursen ges med 10 träffar, sen eftermiddag **Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:** Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser **en lärares examen är avsedd för**. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan. **Lärare i årskurs 1-3** För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) **är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3** och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om **utökad ämnesbehörighet i åk 1-3**. **Observera** att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om **utökad** ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser! **Lärare i årskurs 4-6** För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) **är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6** och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om **utökad ämnesbehörighet i åk 4-6**. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen. Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på **www.skolverket.se**

Kursinnehåll

I kursen behandlas de olika svenskämnenas traditioner, historia och utveckling. Vidare studeras språk, språkutveckling och olika sätt att socialiseras in i skriftspråklighet. I kursen behandlas också olika ämnesuppfattningar, för ämnesområdet centrala ämnesdidaktiska begrepp och olika sätt att se på läs- och skrivundervisningen i en kulturellt heterogen skola.

Kursen handlar även om hur man som pedagog kan skapa en språkutvecklande skolmiljö där lekens, berättandets, skönlitteraturens och andra texters språk- och kunskapsutvecklande potential beaktas för att möta barn med olika förutsättningar och behov. I kursen läses olika texter, och i dialog med andra tolkar och diskuterar studenterna dessa.

Analys och bedömning av elevers muntliga och skriftliga textproduktion i ett första- och andraspråksperspektiv diskuteras och i samband med detta hur den fortsatta språkutveckling kan stödjas.

I kursen ingår processorienterat skrivande som en del i det egna lärandet.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt