Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars
Annan ort eller studietakt

Om kursen

I kursen behandlas kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk för år 1-6 och hur dessa kopplar till teoretiska perspektiv på lärande. I kursen möter deltagarna kunskap om barns olika textvärldar och om barns kulturella förändringar. Centralt i kursen är inslag om hur språkutvecklande lärmiljöer skapas i ett första- och andraspråksperspektiv. Grunderna i läromedelsanalys är ytterligare ett inslag i kursen. Kunskap ges hur lärare kan stödja elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån genomförda bedömningar av elevtexter det vill säga hur lärare kan använda bedömning som del av undervisning och elevers lärande i år 1-6. **Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:** Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser **en lärares examen är avsedd för**. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan. **Lärare i årskurs 1-3** För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) **är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3** och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om **utökad ämnesbehörighet i åk 1-3**. **Observera** att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om **utökad** ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser! **Lärare i årskurs 4-6** För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) **är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6** och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om **utökad ämnesbehörighet i åk 4-6**. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen. Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på **www.skolverket.se**

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika synsätt och teoretiska aspekter på den tidiga och fortsatta läs- och skrivundervisningen. Barns olika villkor och behov och hur dessa kan mötas i en kulturellt heterogen skola belyses. Några olika pedagogiska riktningar presenteras och diskuteras.

En av kursens bärande tankar är att språkanvändning och språkutveckling ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar en avgörande roll. Kursen behandlar också frågor kring att lära på sitt andraspråk. Hur språkutvecklande miljöer och ett inkluderande arbetssätt kan skapas i en flerspråkig miljö belyses och diskuteras.

Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser: KS169F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande I eller KS170F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande II eller KS244F-Svenska för lärare, åk 1-6, prov 1. Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt