Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 14 januari 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser: Omvårdnad i barnhälsovård och elevhälsans medicinska insats (7.5hp) samt Omvårdnad i barnsjukvård (7.5hp). Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande. Evidensbaserad omvårdnad diskuteras kritiskt i förhållande till jämställdhet och specialistsjuksköterskans funktion och roll.

Behörighet

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.

Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästtillkommande kurstillfälle.

Kontakt