Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 14 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen introducerar studenten till aktuell forskning och teorier som rör community work. Lärarlaget består både av forskare och av representanter från civilsamhället. Strukturella perspektiv på samhällsförändring, samt olika former av områdesorganisering behandlas och sätts i både en samtida och en historisk kontext. Vi analyserar olika former av community work och sätter dessa i relation till centrala analytiska begrepp. Det sociala arbetets roll i relation till självorganisering och praxiskunskap analyseras med ett särskilt fokus på att kritiskt reflektera över, samt praktiskt utveckla, samarbete mellan olika typer av aktörer. Både svenska och internationella exempel undersöks, men den lokala anknytningen är huvudfokus. Teoretiska perspektiv samt exempel från praktisk områdesorganisering omsätts i ett projektarbete.

Observera att vissa moment kan ges eftermiddag/kväll.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt