Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sin förmåga att analysera och kritiskt värdera arbete i skolor och förskolor utifrån teorier kring ledarskap, skolutveckling och organisat-ion. Vidare syftar kursen till att studenterna fördjupar sina kunskaper om hur man kan leda förändringsarbete i förskola och skola i riktning mot ökad professionell och vetenskaplig kompetens.

Kursinnehåll

Kursen utformas som en sammanhållen process, där förändrings-, ledarskaps- och organisationsteorier samt vetenskapliga kartläggnings- och analysmetoder studeras och prövas.

Studenternas egna erfarenheter används och empiriska fall bearbetas och relateras till aktuella teorier och relevanta forskningsresultat.

Behörighet

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt