Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
31 augusti 2020 - 6 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 12 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Sexologi som vetenskaplig disciplin, dess historia och framväxt behandlas utifrån sociala, politiska, kulturella, historiska och religiösa perspektiv. I kursen diskuteras också sexologi som professionell praxis inom hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete, skola och frivilligorganisationer. Därtill presenteras aktuella forskningsfrågor och den teoretiska utvecklingen inom området. Med utgångspunkt i frågor om politik och vetenskap diskuteras också hur normer om sexualitet förändras över tid.

Behörighet

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och att resultatet återkopplas till studenterna under nästkommande kurs på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt